ไม่มีหมวดหมู่

อบรมแนวทางการปฎิบัติงานตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

อบรมแนวทางการปฎิบัติงานตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
3-5 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้นางสาววรฉัตร พิมพ์สอน หัวหน้าสำนักปลัด และ ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน เข้าอบรมแนวทางการปฎิบัติงานตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานตามภารกิจ ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานตามภารกิจ ปี 2566

สวัสดีปีใหม่ หัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวงวังสะพุง

สวัสดีปีใหม่ หัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวงวังสะพุง
๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการฯ นายวุฒิพงษ์ บุดดา รักษาการปลัดฯ พนักงานและจ้าหน้าที่ สวัสดีปีใหม่ หัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวง ณ สถานีตำรวจทางหลวง ปากปวน

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและพบปะเจ้าหน้าที่ ประจำจุดบริการ

วันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 1700 น. นายนิยม ดวงศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายวินัย นามวงศ์ ประธานชมรมผู้สูงวัยตำบลปากปวน ทำการพร้อมมอบเครื่องดื่มชูกำลังและส้มเขียวหวาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ณ จุด บริการประชาชนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากปวน และ จุดบริการประชาชนสะพานบ้านวังเดื่อ – บ้านบุ่งตาข่าย

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565