ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด
1. วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนในที่ทำงาน
2. โทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากยาเสพติด
3. การสังเกตพฤติกรรมและธรรมชาติผู้ติดยาเสพติด
4. เคล็ดลับการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
5. สถานประกอบการให้โอกาสและเสริมสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างไร

สามารถดาวน์โหลดสื่อกราฟิกสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด และสื่อเสียง เรื่อง “ที่นี่….มีโอกาส” ได้ที่ลิ้งค์
https://www.oncb.go.th/Home/Pages/Drug-knowledge/Drug-prevention-media-labor.aspx

สวนผักลุงตุ้ม

สวนผักลุงตุ้มจะเป็น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ผักออแกนิค สวนผักไร้ดิน ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้อีกแห่ง ในพื้นที่ตำบลปากปวน รองรับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดสถานที่ฝึกอบรม เป็นศูนย์การเรียนรู้ บนถนน มะลิวัลย์ ข้างรพ. สตปากปวน

ป่าในเมือง สวนรุกขชาติปากปวน

ส่วนรุกขชาติปากปวน ศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีสถานที่กว้างขวาง สามารถจัดกิจกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ มีที่พัก ไว้คอยบริการ ต้อนรับแขก บนถนนมะลิวัลย์ หมู่ที่ 5 บ้านป่าเป้า ตำบลปากปวน

ประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย

เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แจ้งประชาสัมพันธ์ …
กิจกรรมดีๆ ในวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566
“ประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย”
รีบสมัคร รับจำนวนจำกัด
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
https://ddc.moph.go.th/dip/news.php?news=33773&deptcode=

#ค ลิ ป ตั ว อ ย่ า ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด ฯ

ชมคลิปตัวอย่างตาม link

#drowning #WDPD2023 #DrowningPrevention #ป้องกันจมน้ำ
……….
#วันป้องกันการจมน้ำโลก 2023
#WorldDrowningPreventionDay
#WDPD2023
#เทศบาลตำบลปากปวน

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟัง แสดงความคิดเห็น เข้าร่วมประชุมโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองเลย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2567

ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:30 น ถึง 12:00 น สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินงานโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองเลย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2567
สำนักสำรวจและออกแบบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะเอื้อประโยชน์สูงสุด พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ 2562 ให้หน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากพวน ได้รับทราบภาพรวมโครงการ จึงจัดประชุมเสนอแนวคิด การกำหนดรูปแบบ ทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น ในการประชุม #ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:30 น ถึง 12.00น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
#กลุ่มงานออกแบบ ทาง โทร 023-541-036 023-541-037

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายงานให้ นายเชาววนท์ บุตรโดยจันโท นักพัฒนาชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการวัคซีน หมู่ที่ 6 ในเวลา 9:30 น ถึง 12:00 น ณ วัดกลางบ้าน บ้านกกเกลือ และ เวลา 13:00 น-15:00 น. ออกบริการหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการ หมู่ที่ 7 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

เดินรณรงค์ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เดินรณรงค์ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย นายแสงอรุณ ครู กศน.ตำบลปากปวน ฝ่ายปกครอง โดย นายสราวุฒิ สะอาด อสม. ตชต.ปากปวน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ และเอกชน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากปวน และ ประชาชนตำบลปากปวน แหล่งขบวนรถแห่ ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวน พี่น้องชาวตำบลปากปวน ไม่นอนหลับทับสิทธิ์ ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สส. ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยเดินรณรงค์ผ่านเส้นทางบ้านปากปวน หมู่ ๑๑ หมู่ ๘ หมู่ ๑ และหมู่ ๑๐

ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเกิดสาธารณภัย และภัยพิบัติฉุกเฉิน

ตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข และแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน ประจำปี ๒๕๖๖

ตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข และแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน ประจำปี ๒๕๖๖
#งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๐๔๒~๘๑๐~๒๕๑