ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟัง แสดงความคิดเห็น เข้าร่วมประชุมโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองเลย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2567

ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:30 น ถึง 12:00 น สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินงานโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองเลย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2567
สำนักสำรวจและออกแบบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะเอื้อประโยชน์สูงสุด พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ 2562 ให้หน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากพวน ได้รับทราบภาพรวมโครงการ จึงจัดประชุมเสนอแนวคิด การกำหนดรูปแบบ ทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น ในการประชุม #ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:30 น ถึง 12.00น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
#กลุ่มงานออกแบบ ทาง โทร 023-541-036 023-541-037

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายงานให้ นายเชาววนท์ บุตรโดยจันโท นักพัฒนาชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการวัคซีน หมู่ที่ 6 ในเวลา 9:30 น ถึง 12:00 น ณ วัดกลางบ้าน บ้านกกเกลือ และ เวลา 13:00 น-15:00 น. ออกบริการหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการ หมู่ที่ 7 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

เดินรณรงค์ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เดินรณรงค์ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย นายแสงอรุณ ครู กศน.ตำบลปากปวน ฝ่ายปกครอง โดย นายสราวุฒิ สะอาด อสม. ตชต.ปากปวน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ และเอกชน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากปวน และ ประชาชนตำบลปากปวน แหล่งขบวนรถแห่ ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวน พี่น้องชาวตำบลปากปวน ไม่นอนหลับทับสิทธิ์ ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สส. ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยเดินรณรงค์ผ่านเส้นทางบ้านปากปวน หมู่ ๑๑ หมู่ ๘ หมู่ ๑ และหมู่ ๑๐

ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเกิดสาธารณภัย และภัยพิบัติฉุกเฉิน

ตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข และแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน ประจำปี ๒๕๖๖

ตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข และแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน ประจำปี ๒๕๖๖
#งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๐๔๒~๘๑๐~๒๕๑

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากปวน ร้อนๆให้ระวัง “โรคพิษสุนัขบ้า”

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากปวน
ร้อนๆให้ระวัง “โรคพิษสุนัขบ้า”

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ํา เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น

ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

#อาการที่พบในสุนัขหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า
➡️ ระยะแรก
สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัย เปลี่ยนไปจากเดิม
➡️ ระยะที่ 2
มีอาการที่ทางประสาท
คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง
➡️ ระยะที่ 3
มีอาการหางตก น้ําลายไหล ขาอ่อน ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

#ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อในคน
▶️ พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
▶️ หลีกเลี่ยงไม่ให้ ถูกสัตว์กัดหรือทําร้าย
▶️ หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อเข้ารับการรักษา
▶️ รับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลหรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน
ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาลตำบลปากปวน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาลตำบลปากปวน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565