ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมทำแบบรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากปวน

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมทำแบบรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากปวน จำนวน 9 เรื่อง

**** โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 29 – 6 ธันวาคม 2566
ผ่านแบบฟอร์ม https://forms.gle/BEVNNxa6wj1AW66d9 หรือแสกน QR Code


ร่างเทศบัญญัติ จำนวน 9 เรื่องดังนี้ ตามไฟล์ด้านล่าง

  1. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ….
  2. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.
  3. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……….
  4. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. ….
  5. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …….
  6. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ พ.ศ. ……….
  7. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ….
  8. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการออกใบอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. …….
  9. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ……….
  10. แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน

เทศบาลตำบลปากปวน เปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลปากปวน เปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2566 ถึงกันยายน 2567

โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน #ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2507 – 1 กันยายน 2508) #เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลปากปวน

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลปากปวน
3. มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และได้ยืนยันสิทธิ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเทศบาลตำบลปากปวน

เอกสารยืนยันสิทธิ
1. แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง)
4. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร (สำหรับรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

#แจ้งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปากปวน
ในวันและเวลาราชการ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042 – 810 251

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๒/๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายจรูญ บุญสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลปากปวน ประธานที่ประชุม ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น ๒