ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการมอบเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ใน วัน พฤหัสบดี ที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กำหนดการ

เวลา๐๙:๐๐-๑๐:๓๐ม๑,๘,๑๐,๑๑ ณ วัดศรีสัตยาราม
เวลา๐๙:๐๐-๑๐:๓๐ ม๓ ณ วัดป่าแสนสำราญ
เวลา๑๐:๓๐-๑๒:๐๐ ม๔ ณ วัดศรีสะเกษ
เวลา๑๐:๓๐-๑๒:๐๐ ม๒ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน
เวลา๑๐:๓๐-๑๒:๐๐ ม๙ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
เวลา๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ ม๕,๑๒ ณ วัดชัยวนาราม
เวลา ๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ ม๖ ณ วัดโพนงาม
เวลา ๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ม๗ ณ วัดสว่างท่าทิศเฮือง

Fb: ทต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Website:pakpuan.go.th
Email:pakpuan2561@gmail.com
6420908@dla.go.th
Tel.042-810 250-2

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่าน IM japan ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (เพศชาย)ณ ศูนย์สอบลำปาง

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่าน IM japan ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (เพศชาย)ณ ศูนย์สอบลำปาง
ผู้สมัครสามาถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์http://toea.doe.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลปากปวนเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดเทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประกาศ เทศบาลตำบลปากปวน

เรื่อง ประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง โรคไข้หูดับและโรคเมลิออยด์กับผู้ป่วยที่มารับบริการในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน

จากสถานการณ์โรคไข้หูดับ ข้อมูล ณ ๑ มกราคม -๑๑ พฤศจิกายน ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย ๓๒๗ ราย จาก ๓๗ จังหวัด เสียชีวิต ๖ ราย เทศบาลตำบลปากปวน ได้รับนโยบายจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง โรคไข้หูดับและโรคเมลิออยด์กับผู้ป่วยที่มารับบริการในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน 👇👇
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1GlZyqod-S7e39JCPVyyn6A2L1V8nlDyc