กิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากผลกระทบของอุทกภัย เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง พบปะประชาชนในพื้นที่ด้านความเดือนร้อนและสำรวจความต้องการด้านอุปโภคบริโภครวมถึงสาธารณูปโภค

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.💢
โดยนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายอนงค์ พอใจรองนายกฯ นายทนงสิน อินทะ เลขานุการฯ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากปวน เขต ๑ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมเรือท้องแบนเทศบาลฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากผลกระทบของอุทกภัย เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง พบปะประชาชนในพื้นที่ด้านความเดือนร้อนและสำรวจความต้องการด้านอุปโภคบริโภครวมถึงสาธารณูปโภค บ้านบุ่งตาข่าย ม.๒ ,บ้านวังเดื่อ ม.๔ ตำปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมสนับสนุนเรือยางของเทศบาลตำบลปากปวนเพื่อใช้ในการเดินทางโดยเรือออกมาซื้ออาหารชั่วคราวในห้วงระยะเวลาน้ำท่วมขังในชุมชนที่ได้รับผลกระทบคะ

 

ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการซึ่งโอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่และทำการต้อนรับคณะเทศบาลตำบลนาเฉลียง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์

วันนี้ เวลา 09:00 น. ท่านณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการ นายจรูญ บุญสาร ประธานสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการซึ่งโอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่และทำการต้อนรับคณะเทศบาลตำบลนาเฉลียง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ ที่ร่วมเดินทางมาส่ง นางสาววรฉัตร พิมสร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และ นางอัจฉราภรณ์ ยอดชาญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลปากปวน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น๒ คะ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารอปถ. ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดอบต. ครั้งนี้ ๑๐/๒๕๖๕

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารอปถ. ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดอบต.
วันนี้ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารอปถ. ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดอบต. ครั้งนี้ ๑๐/๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนกกจาน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม บ้านป่าเป้า ม.๑๒ และช่วยขนย้ายสิ่งของมีค่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นขึ้นบริเวณที่สูงให้พ้นจากน้ำท่วมที่พักอาศัยด้วยเรือยาง เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
โดยนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายอัชนัย แดงนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากปวนเขต ๒ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้น้ำชุมชน,ประชาชนในพื้นที่, เจ้าหน้าที่อาสาสมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลย จุดภูหลวง (นำทีมโดย เจ้าอธิการทวี ปุญโก เจ้าอาวาสวัดป่าภูผาแดง ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลแก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย)ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม บ้านป่าเป้า ม.๑๒ และช่วยขนย้ายสิ่งของมีค่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นขึ้นบริเวณที่สูงให้พ้นจากน้ำท่วมที่พักอาศัยด้วยเรือยาง เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน ที่อาจจะเกิดความเสียหายเมื่อน้ำท่วมขังของนางบุญโชค สอนไสย
ณ บ้านเลขที่ ๒๔ ม.๑๒ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง และหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล เขตพื้นที่ตำบลปากปวน และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐น.
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยนายทนงสิน. อินทะ เลขานุการนายกฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง และหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล เขตพื้นที่ตำบลปากปวน และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน Thai National Flag Day

กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน Thai National Flag Day
เนื่องด้วย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมกันร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง ในเวลา ๐๘:๐๐ น. เพื่อระลึกถึงวันพระราชทานธงชาติไทยคะ

อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท 16 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท

ลงพื้นที่ร่วมรับฟังปัญหาและรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา เรื่องตลิ่งพัง ในพื้นที่บ้านป่าเป้า และเขื่อนแม่น้ำปวน

8 กันยายน 2565
นางสาวณิชกานต์. ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ลงพื้นที่ร่วมกับ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ร่วมรับฟังปัญหาและรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา เรื่องตลิ่งพัง ในพื้นที่บ้านป่าเป้า และเขื่อนแม่น้ำปวน

การมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565

การมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565
วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 นางสาวณิชกานต์. ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมมอบเงินเบี้ยยังชีพ ร่วมกับ สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลปากปวน 12 หมู่บ้าน พร้อมยังมอบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันนี้คะ

ร่วมกิจกรรมเทศบาลสีขาวปลอดสารเสพติด

โครงการเทศบาลสีขาว
8 กันยายน 2565
เทศบาลตำบลปากปวนโดย นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ วังสะพุง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเทศบาลสีขาวปลอดสารเสพติด ในเวลา 08:30 -12:00 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯชั้น2