กิจกรรม

นายอำเภอวังสะพุง ออกเยี่ยมนิเทศงานเทศบาลตำบลปากปวน

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ให้การต้อนรับ นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง ออกตรวจเยี่ยมนิเทศงาน ให้คำแนะนำข้อราชการ คณะบริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมรับฟังการนิเทศงาน ข้อราชการ แนะแนวทาง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลตำบลปากปวน

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากปวน

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30 น. ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากปวน ได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ ผู้ปกครองนักเรียนฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ รับฟังนโยบาย และร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม การเรียน การสอน ของนักเรียนและสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมโดยยึดหลักของมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ของสถานศึกษาอย่างเคร่งคัด พร้อมทั้งพบปะครูที่ปรึกษาประจำชั้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

แก้ไขระบบไฟฟ้า และ ระบบประปาหมู่บ้านบุ่งตาข่าย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ บุตดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ กองช่าง ทำการซ่อม แก้ไขระบบไฟฟ้า และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งตาข่าย ตำบลปากปวน ก่อนนี้ ใช้งานไม่ได้ ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ ขณะนี้ ทำการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและสามารถใช้งานได้

เซ็นเอกสาร ที่สาธารณ ประโยชน์ บ้านโนนสว่าง( สลน.1,สลน.2)ในราย ที่เสียชีวิตยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาต

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายนพดล พ่วงจาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง นายวุฒิพงษ์ บุตดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดฯ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย ทำการให้บริการผู้ถือครองที่ดิน ทำการเซ็นรับเอกสารที่ดิน สำหรับการยื่นขอต่อ ใบอนุญาตที่ดินของรัฐ ในรายที่เสียชีวิต ที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลง ป่าเหล่าหลวง สลน.1,สลน.2 บ้านโนนสว่าง ตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาลตำบลปากปวน

ผู้ประสบวาตภัยรับเงินชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ประสบวาตภัยรับเงินชดเชยค่าเสียหาย
วันนี้เวลา 14.00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลตำบลปากปวน และผู้ประสบวาตภัยรับเงินชดเชยค่าเสียหาย ตามรายชื่อและหมู่ดังนี้ นางบุญจิตโสมาศรี หมู่ที่ 5 นายธีรเดช นามวงศ์ หมู่ที่ 5 นายชัยชนะ บัวผุ๋ย หมู่ที่ 2 นายวิเชียรพิบูล หมู่ที่ 4 นายหงส์ สิงลี หมู่ที่ 4 นายหลิ สารวงษ์ หมู่ที่ 4 นางติ๋ม จันนา หมู่ที่ 4 นางเสมือนชาติโสม หมู่ที่ 6 นางบัวพันธุ์ จำศักดิ์ หมู่ที่ 6 นายคธาวุธ ยาเขียว หมู่ที่ 11 นายอำนวยวรรณชัย หมู่ที่ 12

ประชุมข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯและปลัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ประชุมข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯและปลัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
วันนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เข้าร่วมประชุมข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯและปลัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น๕ ศาลากลางจังหวัดเลย

ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน

ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน
วันนี้เวลา ๐๙.๓๐น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวนได้มอบหมายให้ นายเชาวนนท์ บุตรโยจันโท นักพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกบริการ หน่วยเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยอยู่ในความครอบคุมงาน โดย นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับวันนี้ ออกให้บริการ ณ วัดแสนสำราญ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น ถึง ๑๒.๐๐ และเวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. ม.๕ และ ม.๑๒ ซึ่งชาวบ้าน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านท่าทิศเฮือง

ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านท่าทิศเฮือง
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้นายวุฒิพงศ์ บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดเทศบาล พร้อมกับ นายสมคิด เกษทองมา นักวิชาการการศึกษา เป็นตัวแทน ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมให้ข้อมูล ร่วมกับ กรมธนารักษ์, สำนักงานที่ดินอำเภอวังสะพุง, สำนักงานเขตการศึกษา พื้นที่เลย เขต ๓
ณโรงเรียนบ้านท่าที่เฮือง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน

ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน
วันนี้เวลา ๐๙.๓๐น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวนได้มอบหมายให้ นายเชาวนนท์ บุตรโยจันโท นักพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกบริการ หน่วยเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยอยู่ในความครอบคุมงาน โดย นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับวันนี้ช่วงเช้า ออกให้บริการ ณ วัดอุทุมพรพัฒนาราม วัดกลางบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งตาข่าย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น ถึง ๑๑.๐๐ น และวัดศรีสะเกษ หมู่ที่ ๔ บ้านวังเดื่อ และในช่วงบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น ถึง ๑๕.๐๐ น. ให้บริการ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านกุดโง้ง ซึ่งวันแรกชาวบ้าน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

พิธีเฉลิมฉลอง วาระครบร้อยปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีเฉลิมฉลอง วาระครบร้อยปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดเทศบาล ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เฉลิมฉลองวาระครบร้อยปี วันประสูติฯ ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น ทำบุญตักบาตร เวลา ๐๘.๐๐ น.ร่วมถวาย พานพุ่ม ดอกไม้ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฝ่ายปกครอง สมาคม ชมรม มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชน เอกชน และประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง