Author: admin

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๖

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายจรูญ บุญสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลปากปวน ประธานที่ประชุม ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น ๒

ทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณไหล่ทาง ถนนหมู่ที่ ๑๐ ให้มีการระบายน้ำเสีย ได้อย่างคล่องตัว ไม่เกิดการอุดตันของขยะ

๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ พร้อมรถน้ำ เพื่อทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณไหล่ทาง ถนนหมู่ที่ ๑๐ ให้มีการระบายน้ำเสีย ได้อย่างคล่องตัว ไม่เกิดการอุดตันของขยะ เพื่อความสะอาดสวยงาม สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน สัญจร เส้นทางดังกล่าว ได้สะดวกและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

โครงการฝึกอบรม รักษาความสงบ เรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด

19 กันยายน 2566 นางสาวนิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม รักษาความสงบ เรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอวังสะพุง

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี 2566

18 กันยายน 2566 นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการปลัดเทศบาลฯ เป็นตัวแทน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2566 ผ่านระบบฯ ณ ห้องประชุมอำเภอวังสะพุง

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2566

วันนี้ เวลา 9:30 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานในพิธีโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2566 กล่าวเปิดงานและพูดคุย เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ และร่วมถ่ายภาพ ร่วมกับ นายสิริพรชัย ไกรศรีสุนทร ผู้อำนวยการ รพ.สต.ปากปวน,เจ้าหน้าที่ รพสต.ปากปวน ,อสม. ,ผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุม รพ.สต.ปากปวน

ประชุมโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำประปาบาดาลขนาดใหญ่

14 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี ประธานในที่ประชุม โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบบน้ำประปาบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับประชาชนผู้ขาดแคลนน้ำ ใช้ในครัวเรือน โดยมี คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้า และประชาชนผู้ใช้น้ำหมู่ 10 เข้าร่วมประชุมหาแนวทางร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน

สำรวจถนน สาย นาบ้านโคกถึงซอยนาตาป๋อง

13 กันยายน 2566 นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายช่างโยธา พนักงานและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลปากปวน ลงพื้นที่สำรวจถนน สาย นาบ้านโคกถึงซอยนาตาป๋อง เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร สำหรับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ ในการ ขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร ได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ จัดการชลประทาน(JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น .นางสาวณิชกานต์ ดวงสี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายทวีพงษ์ นามวงษ์ หัวหน้าฝ่ายฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยประธานหอการค้าจังหวัดเลย, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเลย,ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย, ข้าราชการ, ผู้นำทุกภาคส่วน ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมน้ำและบำรุงรักษา ที่ 3 โครงการชลประทานเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเลย

ซ่อมไฟฟ้าในงานประปาน้ำแร่ พร้อมเปิดทดลองใช้งาน

วันนี้ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมาย นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ ช่างไฟฟ้า พร้อมเครื่องมือ ซ่อมตู้ควบคุม ไฟฟ้างานระบบประปาน้ำแร่ และทดลองใช้ ขณะนี้สามารถให้บริการน้ำแร่ได้แล้ว

เทศบาลตำบลปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
☎️กองช่าง042-810 252

เทศบาลตำบลปากปวน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจากภูมิปัญญาชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 กันยายน. 2566 เวลา 13:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากปวน ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กายภาพสำหรับผู้ป่วย โดยมี รถ.สต.ปากปวน ผู้นำชุมชน อสม. ผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลปากปวน ลงพื้นที่ร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการ ให้สามารถช่วยตัวเองในการดำรงชีพได้ ในเขตตำบลปากปวน