Author: admin

นายอำเภอวังสะพุง ออกเยี่ยมนิเทศงานเทศบาลตำบลปากปวน

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ให้การต้อนรับ นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง ออกตรวจเยี่ยมนิเทศงาน ให้คำแนะนำข้อราชการ คณะบริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมรับฟังการนิเทศงาน ข้อราชการ แนะแนวทาง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลตำบลปากปวน

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากปวน

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30 น. ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากปวน ได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ ผู้ปกครองนักเรียนฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ รับฟังนโยบาย และร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม การเรียน การสอน ของนักเรียนและสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมโดยยึดหลักของมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ของสถานศึกษาอย่างเคร่งคัด พร้อมทั้งพบปะครูที่ปรึกษาประจำชั้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟัง แสดงความคิดเห็น เข้าร่วมประชุมโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองเลย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2567

ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:30 น ถึง 12:00 น สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินงานโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองเลย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2567
สำนักสำรวจและออกแบบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะเอื้อประโยชน์สูงสุด พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ 2562 ให้หน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากพวน ได้รับทราบภาพรวมโครงการ จึงจัดประชุมเสนอแนวคิด การกำหนดรูปแบบ ทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น ในการประชุม #ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:30 น ถึง 12.00น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
#กลุ่มงานออกแบบ ทาง โทร 023-541-036 023-541-037

แก้ไขระบบไฟฟ้า และ ระบบประปาหมู่บ้านบุ่งตาข่าย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ บุตดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ กองช่าง ทำการซ่อม แก้ไขระบบไฟฟ้า และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งตาข่าย ตำบลปากปวน ก่อนนี้ ใช้งานไม่ได้ ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ ขณะนี้ ทำการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและสามารถใช้งานได้

เซ็นเอกสาร ที่สาธารณ ประโยชน์ บ้านโนนสว่าง( สลน.1,สลน.2)ในราย ที่เสียชีวิตยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาต

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายนพดล พ่วงจาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง นายวุฒิพงษ์ บุตดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดฯ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย ทำการให้บริการผู้ถือครองที่ดิน ทำการเซ็นรับเอกสารที่ดิน สำหรับการยื่นขอต่อ ใบอนุญาตที่ดินของรัฐ ในรายที่เสียชีวิต ที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลง ป่าเหล่าหลวง สลน.1,สลน.2 บ้านโนนสว่าง ตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาลตำบลปากปวน

ผู้ประสบวาตภัยรับเงินชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ประสบวาตภัยรับเงินชดเชยค่าเสียหาย
วันนี้เวลา 14.00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลตำบลปากปวน และผู้ประสบวาตภัยรับเงินชดเชยค่าเสียหาย ตามรายชื่อและหมู่ดังนี้ นางบุญจิตโสมาศรี หมู่ที่ 5 นายธีรเดช นามวงศ์ หมู่ที่ 5 นายชัยชนะ บัวผุ๋ย หมู่ที่ 2 นายวิเชียรพิบูล หมู่ที่ 4 นายหงส์ สิงลี หมู่ที่ 4 นายหลิ สารวงษ์ หมู่ที่ 4 นางติ๋ม จันนา หมู่ที่ 4 นางเสมือนชาติโสม หมู่ที่ 6 นางบัวพันธุ์ จำศักดิ์ หมู่ที่ 6 นายคธาวุธ ยาเขียว หมู่ที่ 11 นายอำนวยวรรณชัย หมู่ที่ 12

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายงานให้ นายเชาววนท์ บุตรโดยจันโท นักพัฒนาชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการวัคซีน หมู่ที่ 6 ในเวลา 9:30 น ถึง 12:00 น ณ วัดกลางบ้าน บ้านกกเกลือ และ เวลา 13:00 น-15:00 น. ออกบริการหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการ หมู่ที่ 7 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

เดินรณรงค์ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เดินรณรงค์ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย นายแสงอรุณ ครู กศน.ตำบลปากปวน ฝ่ายปกครอง โดย นายสราวุฒิ สะอาด อสม. ตชต.ปากปวน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ และเอกชน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากปวน และ ประชาชนตำบลปากปวน แหล่งขบวนรถแห่ ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวน พี่น้องชาวตำบลปากปวน ไม่นอนหลับทับสิทธิ์ ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สส. ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยเดินรณรงค์ผ่านเส้นทางบ้านปากปวน หมู่ ๑๑ หมู่ ๘ หมู่ ๑ และหมู่ ๑๐

ประชุมข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯและปลัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ประชุมข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯและปลัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
วันนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เข้าร่วมประชุมข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯและปลัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น๕ ศาลากลางจังหวัดเลย

ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน

ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน
วันนี้เวลา ๐๙.๓๐น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวนได้มอบหมายให้ นายเชาวนนท์ บุตรโยจันโท นักพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกบริการ หน่วยเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยอยู่ในความครอบคุมงาน โดย นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับวันนี้ ออกให้บริการ ณ วัดแสนสำราญ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น ถึง ๑๒.๐๐ และเวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. ม.๕ และ ม.๑๒ ซึ่งชาวบ้าน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก