Author: admin

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากผลกระทบของอุทกภัย เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง พบปะประชาชนในพื้นที่ด้านความเดือนร้อนและสำรวจความต้องการด้านอุปโภคบริโภครวมถึงสาธารณูปโภค

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.💢
โดยนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายอนงค์ พอใจรองนายกฯ นายทนงสิน อินทะ เลขานุการฯ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากปวน เขต ๑ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมเรือท้องแบนเทศบาลฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากผลกระทบของอุทกภัย เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง พบปะประชาชนในพื้นที่ด้านความเดือนร้อนและสำรวจความต้องการด้านอุปโภคบริโภครวมถึงสาธารณูปโภค บ้านบุ่งตาข่าย ม.๒ ,บ้านวังเดื่อ ม.๔ ตำปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมสนับสนุนเรือยางของเทศบาลตำบลปากปวนเพื่อใช้ในการเดินทางโดยเรือออกมาซื้ออาหารชั่วคราวในห้วงระยะเวลาน้ำท่วมขังในชุมชนที่ได้รับผลกระทบคะ

 

ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการซึ่งโอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่และทำการต้อนรับคณะเทศบาลตำบลนาเฉลียง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์

วันนี้ เวลา 09:00 น. ท่านณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการ นายจรูญ บุญสาร ประธานสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการซึ่งโอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่และทำการต้อนรับคณะเทศบาลตำบลนาเฉลียง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ ที่ร่วมเดินทางมาส่ง นางสาววรฉัตร พิมสร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และ นางอัจฉราภรณ์ ยอดชาญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลปากปวน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น๒ คะ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารอปถ. ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดอบต. ครั้งนี้ ๑๐/๒๕๖๕

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารอปถ. ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดอบต.
วันนี้ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารอปถ. ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดอบต. ครั้งนี้ ๑๐/๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนกกจาน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม บ้านป่าเป้า ม.๑๒ และช่วยขนย้ายสิ่งของมีค่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นขึ้นบริเวณที่สูงให้พ้นจากน้ำท่วมที่พักอาศัยด้วยเรือยาง เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
โดยนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายอัชนัย แดงนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากปวนเขต ๒ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้น้ำชุมชน,ประชาชนในพื้นที่, เจ้าหน้าที่อาสาสมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลย จุดภูหลวง (นำทีมโดย เจ้าอธิการทวี ปุญโก เจ้าอาวาสวัดป่าภูผาแดง ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลแก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย)ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม บ้านป่าเป้า ม.๑๒ และช่วยขนย้ายสิ่งของมีค่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นขึ้นบริเวณที่สูงให้พ้นจากน้ำท่วมที่พักอาศัยด้วยเรือยาง เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน ที่อาจจะเกิดความเสียหายเมื่อน้ำท่วมขังของนางบุญโชค สอนไสย
ณ บ้านเลขที่ ๒๔ ม.๑๒ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง และหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล เขตพื้นที่ตำบลปากปวน และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐น.
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยนายทนงสิน. อินทะ เลขานุการนายกฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง และหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล เขตพื้นที่ตำบลปากปวน และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน Thai National Flag Day

กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน Thai National Flag Day
เนื่องด้วย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมกันร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง ในเวลา ๐๘:๐๐ น. เพื่อระลึกถึงวันพระราชทานธงชาติไทยคะ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใสเทศบาลตำบลปากปวน พ.ศ.2566-2570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส เทศบาลตำบลปากปวน พ.ศ.2566-2570

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าทิศเฮือง หมู่ที่ 7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าทิศเฮือง หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าทิศเฮือง หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าทิศเฮือง หมู่ที่ 7

อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท 16 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท