สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
เทศบาลตำบลปากปวน

 อาชีพ  

         ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลปากปวน อาชีพหลักประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อาชีพรองจะมีการอพยพแรงงานไปหางานทำในเมืองหลังฤดูเก็บเกี่ยว
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
   • ปั๊มน้ำมันและก๊าช 10   แห่ง
   • โรงงานอุตสาหกรรม 1  แห่ง
   • โรงสี  14  แห่ง
   • ร้านขายของชำ 74  แห่ง
   • ร้านบริการซ่อมเครื่องยนต์ 10 แห่ง
   • บ้านเช่า 21 แห่ง
   • สถานบริการ (ร้านเสริมสวย) 5   แห่ง
   • โรงแรม   4 แห่ง
   • ร้านวัสดุก่อสร้าง 8 แห่ง
   • ร้านขายรถยนต์/จักรยานยนต์ 3 แห่ง
   • ฟาร์ม 1 แห่ง
 สภาพทางสังคม
1.  การศึกษา
   • โรงเรียนประถมศึกษา 4  แห่ง
   • โรงเรียนมัธยมศึกษา 1  แห่ง
   • วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  1  แห่ง
2.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   • วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน  14  แห่ง
3.  การสาธารณสุข
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมูบ้าน  1  แห่ง
   • อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   • สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง

การบริการพื้นฐาน

 การคมนาคม
         ตำบลปากปวน  มีเส้นทางได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ติดต่อกับอำเภอวังสะพุง และอำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ในการกำหนดระบบถนนภายในชุมชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแบ่งประเภทและหน้าที่การใช้สอยและการให้บริการ  โดยจัดระบบถนนเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการติดต่อ
         การคมนาคมติดต่อกับอำเภอวังสะพุงและอำเภอใกล้เคียง (ระดับอำเภอ)
   • ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 มีเขตทาง 30.00 เมตร ผิวจราจร 24.00 เมตร  มี 4 ช่องจราจร  เชื่อมกับอำเภอวังสะพุงและอำเภอเมืองเลยการคมนาคมติดต่อกับตำบลใกล้เคียง (ระดับตำบล) มีเส้นทางหลัก คือ
ถนนประเภท ก ขนาดเขตทาง 16 เมตร
   • ถนนเดิมขยาย สาย ก 1 เป็นถนนโยธา หมายเลข ลย 2010  บ้านปากปวน – บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว
   • ถนนเดิมสาย ก 2 เป็นถนนโยธา สายบ้านท่าทิศเฮือง – บ้านลุ่ม ตำบลผาน้อย
ถนนประเภท ข ขนาดเขตทาง 12 เมตร
   • ถนนขยายสาย ข 2 เป็นถนนจากบ้านปากปวน ไปบ้านวังเดื่อ และเชื่อมกับบ้านกุดโง้ง
ถนนประเภท ค ขนาดเขตทาง 4 – 6 เมตร
   • ถนนเดิมขยาย สาย ค 1 เป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านปากปวน-บ้านป่าเป้า
   • ถนนเดิมขยาย สาย ค 1 เป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านปากปวน-บ้านกุดโง้ง
         แนวคิดในการกำหนดกรอบการพัฒนาด้านระบบคมนาคม  ต้องการที่จะให้ชุมชนมีการเชื่อมดยงของแต่ละชุมชนที่สมบูรณ์ รวมทั้งการเสนอแนะการพัฒนาระบบการคมนาคม ให้เป็นโครงข่ายที่เป็นระบบ  แต่การนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
 การโทรคมนาคม
 • สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ  1 แห่ง
 การไฟฟ้า  
ตำบลปากปวน  มีไฟฟ้าใช้เต็มพื้นที่ อาจมีบางครัวเรือนที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เพราะมีการก่อสร้างขึ้นใหม่
 • ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,107  ครัวเรือน
 • ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้   118 ครัวเรือน
 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
 • มีแม่น้ำที่ไหลผ่านจำนวน  2  สาย  ได้แก่   แม่น้ำเลยและแม่น้ำปวน
 • ห้วยจำนวน  6  สาย  ได้แก่ ห้วยปวน ม.1,ห้วยท่าเดื่อ ม.5,ห้วยนิ้วใหญ่ ม.12 , ห้วยบุ่งแหน ม. 7 , ห้วยอีเลิศ ม. 6,ห้วยร่องลึก ม.1,
 • หนองจำนวน  3  สาย  ได้แก่   หนองหมากด้วง ม.3,หนองปลาซิว ม. 11, หนองปลาจ่าน ม. 4
 • คลองจำนวน  3  สาย  ได้แก่   คลองบุ่งแหน ม.7,คลองโป่งอีแก้ว ม.6, คลองห้วยอีเลิศ ม.6,
 • กุดจำนวน  5  แห่ง  ได้แก่  กุดโง้ง ม. 9,กุดดินจี่ ม.4,กุดท่าเดื่อ ม. 5, กุดเลยลัด ม.9,กุดนิ้วน้อย ม.8,
 • บุ่ง จำนวน  7  แห่ง  ได้แก่   บุ่งแหน ม.7,บุ่งแข้ขบ ม.4 ,บุ่งตาข่าย ม. 2, บุ่งหาดใหญ่ ม.2,บุ่งเลิงน้ำบุ้น ม.9,บุ่งย่างชิ้น ม.6,บุ่งก้านเหลือง ม.4
 • เลิงจำนวน 14  แห่ง  ได้แก่  เลิงวังท่าสอนม.9,เลิงวังคอแก้วม.9,เลิงวังอีกิ้นม.9 เลิงท่าบ้าน ม.9,เลิงกกโพธิ์ ม.8,เลิงป่าผัก ม.7, เลิงก้านเหลือง ม.7,บุ่งปลาคล้าวม.7,เลิงกกงิ้วม.7, เลิงสอนยา ม.5,เลิงท่านา ม.5,เลิงกกโก ม.5, เลิงกกโพธิ์ ม.5,เลิงท่าบ้าน ม.4,
 • หาดจำนวน 1  แห่ง  ได้แก่  หาดวังใหญ่ ม. 2
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 • ฝาย   20  แห่ง
 • บ่อบาดาล 32  แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น   12  แห่ง
 • ระบบประปา 14  แห่ง
 • สระน้ำ   19  แห่ง  ได้แก่ สระซำน้อย ม.1,สระซำใหญ่ ม.3, สระหนองเขียน ม. 8,สระหนองปลาซิว ม.8
 ข้อมูลอื่นๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ประกอบด้วย
 • ภูน้อย ม. 1 มีเนื้อที่ 56 ไร่
 • ป่าช้าดงเชียงไทย ม.9 มีเนื้อที่ 40 ไร่
 • ป่าช้าท่าทิศเฮือง ม. 7 มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 5 ตร.ว.
 • ดงบ่อเหล็ก ม.6 มีเนื้อที่ 144 ไร่ (มีการบุกรุก) คงเหลือ 118 ไร่
 • ป่าช้ากกเกลือ ม.6 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา
 • ป่าช้าป่าเป้า ม. 5 มีเนื้อที่ 6 ไร่
 • ป่าช้าเลิงกงเกวียน,บุ่งดินจี่ ม. 4 มีเนื้อที่ 100 ไร่
 • โคกสร้างทราย ม. 3มีเนื้อที่ 320 ไร่
 • ป่าเหล่าหลวง ม.3 แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 295 ไร่/ แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 275 ไร่
 • ภูน้อย ม. 1 มีเนื้อที่ 56 ไร่
 มวลชนจัดตั้ง
 • ลูกเสือชาวบ้าน 700 คน
 • ไทยอาสาป้องกันชาติ 500 คน
 • กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ         250  คน
 • กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 270 คน
 • อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน         150 คน
 • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 165 คน
 • กรรมการพัฒนาสตรีตำบล  45 คน

 กลุ่มอาชีพในเขตตำบลปากปวน

 • กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1 โครงการกลุ่มอาชีพแม่บ้านปากปวน ม. 1
 • กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2 โครงการกลุ่มอาชีพแม่บ้านบุ่งตาข่าย ม. 2
 • กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3 โครงการกลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนสว่าง  ม. 3
 • กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 8 โครงการกลุ่มอาชีพกระเป๋าหิ้วบ้านปากปวน ม. 8
 • กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 10 โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด  ม. 10
 • กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 11 โครงการกลุ่มอาชีพแม่บ้านปากปวน ม. 11

 

จุดเด่นของพื้นที่
ตำบลปากปวน มีส่วนรุกขชาติปี กรมป่าไม้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันธ์ไม้ต่างๆ เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญประจำตำบล