จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
เทศบาลตำบลปากปวน

 

ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลปากปวน  ใช้หลักธรรมมาภิบาล  คือ  ได้บริหารงานงบประมาณ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  และประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  การทำงานโครงการทุกโครงการต้องมีแผนพัฒนาของเทศบาล  สมาชิกพี่น้องประชาชน

หลักธรรมมาภิบาล  6  ประการ

  1. หลักนิติธรรม เทศบาลตำบลปากปวนมีการบริหารคนหรือดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้
   • มีการจัดทำแผนเทศบาลตำบล  ตามวิธีการและขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบ
   • มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณวิธีการขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบ
   • มีการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ
  2. หลักคุณธรรม เทศบาลตำบลปากปวนบริหารงานหรือตำแหน่งงานด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  มีการจัดสรรโครงการและงบประมาณลงสู่หมู่บ้าน  ด้วยความเป็นธรรม ตามเหตุผลและความจำเป็นลงสู่หมู่บ้านด้วยความเป็นธรรม
  3. หลักความโปร่งใส
  4. หลักการมีส่วนร่วม
  5. หลักความรับผิดชอบ
  6. หลักความคุ้มค่า