Day: กันยายน 20, 2023

ทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณไหล่ทาง ถนนหมู่ที่ ๑๐ ให้มีการระบายน้ำเสีย ได้อย่างคล่องตัว ไม่เกิดการอุดตันของขยะ

๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ พร้อมรถน้ำ เพื่อทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณไหล่ทาง ถนนหมู่ที่ ๑๐ ให้มีการระบายน้ำเสีย ได้อย่างคล่องตัว ไม่เกิดการอุดตันของขยะ เพื่อความสะอาดสวยงาม สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน สัญจร เส้นทางดังกล่าว ได้สะดวกและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

โครงการฝึกอบรม รักษาความสงบ เรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด

19 กันยายน 2566 นางสาวนิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม รักษาความสงบ เรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอวังสะพุง