Day: กันยายน 15, 2023

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2566

วันนี้ เวลา 9:30 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานในพิธีโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2566 กล่าวเปิดงานและพูดคุย เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ และร่วมถ่ายภาพ ร่วมกับ นายสิริพรชัย ไกรศรีสุนทร ผู้อำนวยการ รพ.สต.ปากปวน,เจ้าหน้าที่ รพสต.ปากปวน ,อสม. ,ผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุม รพ.สต.ปากปวน