Day: กันยายน 14, 2023

ประชุมโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำประปาบาดาลขนาดใหญ่

14 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี ประธานในที่ประชุม โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบบน้ำประปาบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับประชาชนผู้ขาดแคลนน้ำ ใช้ในครัวเรือน โดยมี คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้า และประชาชนผู้ใช้น้ำหมู่ 10 เข้าร่วมประชุมหาแนวทางร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน