Day: กันยายน 1, 2023

ส่งน้ำโรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากปวน ได้รับแจ้ง จากโรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย ขอความอนุเคราะห์ น้ำเพื่อใช้ใน การอุปโภค ของครู นักเรียน และผู้ที่มาติดต่อราชการ
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน จึงได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากปวน พร้อมด้วย รดน้ำ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการ ส่งน้ำดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
#เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ☎️๐~๔๒๘๑ ๐๒๕๑

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(ก.บ.อ.วังสะพุง)

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์. ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นางสาวจริญญา บุญธรรม เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(ก.บ.อ.วังสะพุง)
เพื่อเสนอแผนงบรับงบประมาณกลุ่มจังหวัดปี ๒๕๖๘ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง