Month: สิงหาคม 2023

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๒/๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายจรูญ บุญสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลปากปวน ประธานที่ประชุม ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น ๒

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ วันนี้เวลา ๑๓.๓๐ น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมอำเภอวังสะพุง ชั้นสอง

ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

วันนี้ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากปวน เจ้าหน้าที่รพ.สต.ปากปวน และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลปากปวน ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจาระไม่ได้ ประจำปี 2566 โดยเทศบาลตำบลปากปวน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากปวน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายจรูญ บุญสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลปากปวน ประธานที่ประชุม ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น ๒

ประกาศเทศบาลตำบลปากปวนเรื่องแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลปากปวนเรื่องแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566

ร่วมกิจกรรมวันแม่

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย กลุ่มสตรีตำบลปากปวน ณ อำเภอเอราวัณ จ.เลย

ออกรับชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์

วันนี้ เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการรับชำระค่าเช่าที่ดินฯ วันอังคารที่ 22 ถึง พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9:00 – 12.00 น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
# สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง042-810 250

️โครงการอบรมแอโรบิคลดพุง

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากปวน โดย นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน จัดกิจกรรมโครงการ อบรมแอโรบิคลดพุง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี ผศ.ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นวิทยากร พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง คณะบริหาร ครู นักศึกษา เจ้าหน้าที่เทศบาล และ ตัวแทน ๑๒ หมู่บ้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ พนักงานดับเพลิง พนักงานกู้ชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด (โรงงานแปรรูปยางธรรมชาติ) บ.โนนสว่าง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย

การประเมินผลการดำเนินการตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง

นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย เลขานุการนายกฯ ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ พลตำรวจโทบุญจันทร์ นวลสาย วิทยากรต้นแบบ และเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง ในวันที่ 16 ส.ค.66 เวลา 09.30 น ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสว่างดงเย็น บ.กกซ้อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย