Month: มิถุนายน 2023

พ่นหมอกควันกำจัดยุงเทศบาลตำบลปากปวน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายเชวนนท์ บุตโยจันโท นักพัฒนาชุมชน พร้อม พนักงานเจ้าหน้าที่ และเครื่องพ่นหมอกควัน ลงพื้นที่ พ่นหมอกควัน ชุมชนและบ้านเรือน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สำรวจใส่ทรายแหล่งน้ำขัง เขตชุมชนบ้านเรือนหมู่ ๑๒ บ้านป่าเป้า

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด
1. วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนในที่ทำงาน
2. โทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากยาเสพติด
3. การสังเกตพฤติกรรมและธรรมชาติผู้ติดยาเสพติด
4. เคล็ดลับการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
5. สถานประกอบการให้โอกาสและเสริมสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างไร

สามารถดาวน์โหลดสื่อกราฟิกสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด และสื่อเสียง เรื่อง “ที่นี่….มีโอกาส” ได้ที่ลิ้งค์
https://www.oncb.go.th/Home/Pages/Drug-knowledge/Drug-prevention-media-labor.aspx

สวนผักลุงตุ้ม

สวนผักลุงตุ้มจะเป็น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ผักออแกนิค สวนผักไร้ดิน ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้อีกแห่ง ในพื้นที่ตำบลปากปวน รองรับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดสถานที่ฝึกอบรม เป็นศูนย์การเรียนรู้ บนถนน มะลิวัลย์ ข้างรพ. สตปากปวน

ป่าในเมือง สวนรุกขชาติปากปวน

ส่วนรุกขชาติปากปวน ศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีสถานที่กว้างขวาง สามารถจัดกิจกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ มีที่พัก ไว้คอยบริการ ต้อนรับแขก บนถนนมะลิวัลย์ หมู่ที่ 5 บ้านป่าเป้า ตำบลปากปวน

พ่นหมอกควันกำจัดยุงเทศบาลตำบลปากปวน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายเชวนนท์ บุตโยจันโท นักพัฒนาชุมชน พร้อม พนักงานเจ้าหน้าที่ และเครื่องพ่นหมอกควัน ลงพื้นที่ พ่นหมอกควัน ชุมชนและบ้านเรือน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สำรวจใส่ทรายแหล่งน้ำขัง เขตชุมชนบ้านเรือนหมู่ ๑๑ บ้านปากปวน

ทำความสะอาดล้าง ศาลาวัด เมรุ วัดศรีสัตยาราม

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ได้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมรดน้ำ ลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างศาลาวัดเมรุ วัดศรีสัตยาราม เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

Fb: ทต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Website:pakpuan.go.th
Email:pakpuan2561@gmail.com
6420908@dla.go.th
Tel.☎️042-810 250-2

เทศบาลปากปวน เคลื่อนที่ ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการ, นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ถามไถ่ความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แจ้งรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมา ณ วัดป่าแสนสำราญ ม.๓

เทศบาลปากปวน เคลื่อนที่ ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดเทศบาล สมาชิกสภา เขต ๑ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน หมู่ที่ ๔ บ้านวังเดื่อ เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ถามไถ่ความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แจ้งรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมา ณ วัดบ้านวังเดื่อ ม.๔

พิธีมอบหนังสืออนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราวตามนโยบาย แก้ไขปัญหาความยากจน ในที่ดินสาธารณประโยชน์

พิธีมอบหนังสืออนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราวตามนโยบาย แก้ไขปัญหาความยากจน ในที่ดินสาธารณประโยชน์
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ให้การต้อนรับ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราวตามนโยบาย แก้ไขปัญหาความยากจนในที่ดินสาธารณประโยชน์ สำหรับผู้ได้รับอนุญาตจำนวน ๓๓ ราย พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย(สาขาวังสะพุง) คณะบริหาร สมาชิกสภาข้าราชการในพื้นที่ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน ในตำบลปากปวน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น ๒ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย