Month: พฤษภาคม 2023

ประชุมข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯและปลัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ประชุมข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯและปลัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
วันนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เข้าร่วมประชุมข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯและปลัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น๕ ศาลากลางจังหวัดเลย

ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน

ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน
วันนี้เวลา ๐๙.๓๐น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวนได้มอบหมายให้ นายเชาวนนท์ บุตรโยจันโท นักพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกบริการ หน่วยเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยอยู่ในความครอบคุมงาน โดย นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับวันนี้ ออกให้บริการ ณ วัดแสนสำราญ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น ถึง ๑๒.๐๐ และเวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. ม.๕ และ ม.๑๒ ซึ่งชาวบ้าน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเกิดสาธารณภัย และภัยพิบัติฉุกเฉิน

ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านท่าทิศเฮือง

ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านท่าทิศเฮือง
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้นายวุฒิพงศ์ บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดเทศบาล พร้อมกับ นายสมคิด เกษทองมา นักวิชาการการศึกษา เป็นตัวแทน ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมให้ข้อมูล ร่วมกับ กรมธนารักษ์, สำนักงานที่ดินอำเภอวังสะพุง, สำนักงานเขตการศึกษา พื้นที่เลย เขต ๓
ณโรงเรียนบ้านท่าที่เฮือง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน

ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน
วันนี้เวลา ๐๙.๓๐น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวนได้มอบหมายให้ นายเชาวนนท์ บุตรโยจันโท นักพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกบริการ หน่วยเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยอยู่ในความครอบคุมงาน โดย นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับวันนี้ช่วงเช้า ออกให้บริการ ณ วัดอุทุมพรพัฒนาราม วัดกลางบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งตาข่าย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น ถึง ๑๑.๐๐ น และวัดศรีสะเกษ หมู่ที่ ๔ บ้านวังเดื่อ และในช่วงบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น ถึง ๑๕.๐๐ น. ให้บริการ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านกุดโง้ง ซึ่งวันแรกชาวบ้าน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

พิธีเฉลิมฉลอง วาระครบร้อยปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีเฉลิมฉลอง วาระครบร้อยปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดเทศบาล ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เฉลิมฉลองวาระครบร้อยปี วันประสูติฯ ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น ทำบุญตักบาตร เวลา ๐๘.๐๐ น.ร่วมถวาย พานพุ่ม ดอกไม้ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฝ่ายปกครอง สมาคม ชมรม มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชน เอกชน และประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

เก็บขนขยะอันตรายไปกำจัดให้ถูกวิธี

เก็บขนขยะอันตรายไปกำจัดให้ถูกวิธี
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากปวน โดยนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน, พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปากปวน ทำการเก็บรวบรวมขยะอันตรายภายในชุมชน แต่ละหมู่บ้าน พร้อม ขนขยะอันตราย รวบรวมส่งจังหวัดเพื่อนำไป กำจัด อย่างถูกวิธี ไม่เป็นอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณลานจอดรถสนามกีฬากลาง จังหวัดเลย

ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผล แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นางสาววรฉัตร พิมพ์สอน หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้า เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ จัดทำ ติดตาม และประเมินผล แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ จากกองทุน สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย

ตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข และแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน ประจำปี ๒๕๖๖

ตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข และแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน ประจำปี ๒๕๖๖
#งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๐๔๒~๘๑๐~๒๕๑