Day: พฤษภาคม 31, 2023

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากปวน หลักสูตรประถมบมผู้สูงวัย

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากปวน หลักสูตรประถมบมผู้สูงวัย
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าเสาธง เทศบาลตำบลปากกรวด ก่อนเข้าเรียน และพานักเรียนจำนวน ๕๐ ราย ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมกับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ก่อนการทำกิจกรรม ในการเรียนครั้งที่ ๕ โดยมีวิทยากร คุณทวีวัฒน์ ชิดประชุม (ดีเจ บ่าวไทใต้) เป็นครูผู้สอนในหัวข้อ “สุขภาพดี ด้วยการ์ด ดนตรี/รำวง” นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สำหรับกิจกรรมวันนี้

ประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย

เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แจ้งประชาสัมพันธ์ …
กิจกรรมดีๆ ในวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566
“ประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย”
รีบสมัคร รับจำนวนจำกัด
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
https://ddc.moph.go.th/dip/news.php?news=33773&deptcode=

#ค ลิ ป ตั ว อ ย่ า ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด ฯ

ชมคลิปตัวอย่างตาม link

#drowning #WDPD2023 #DrowningPrevention #ป้องกันจมน้ำ
……….
#วันป้องกันการจมน้ำโลก 2023
#WorldDrowningPreventionDay
#WDPD2023
#เทศบาลตำบลปากปวน