Day: พฤษภาคม 26, 2023

นายอำเภอวังสะพุง ออกเยี่ยมนิเทศงานเทศบาลตำบลปากปวน

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ให้การต้อนรับ นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง ออกตรวจเยี่ยมนิเทศงาน ให้คำแนะนำข้อราชการ คณะบริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมรับฟังการนิเทศงาน ข้อราชการ แนะแนวทาง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลตำบลปากปวน

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากปวน

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30 น. ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากปวน ได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ ผู้ปกครองนักเรียนฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ รับฟังนโยบาย และร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม การเรียน การสอน ของนักเรียนและสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมโดยยึดหลักของมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ของสถานศึกษาอย่างเคร่งคัด พร้อมทั้งพบปะครูที่ปรึกษาประจำชั้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย