Day: พฤษภาคม 16, 2023

เซ็นเอกสาร ที่สาธารณ ประโยชน์ บ้านโนนสว่าง( สลน.1,สลน.2)ในราย ที่เสียชีวิตยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาต

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายนพดล พ่วงจาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง นายวุฒิพงษ์ บุตดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดฯ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย ทำการให้บริการผู้ถือครองที่ดิน ทำการเซ็นรับเอกสารที่ดิน สำหรับการยื่นขอต่อ ใบอนุญาตที่ดินของรัฐ ในรายที่เสียชีวิต ที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลง ป่าเหล่าหลวง สลน.1,สลน.2 บ้านโนนสว่าง ตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาลตำบลปากปวน