Day: พฤษภาคม 12, 2023

ผู้ประสบวาตภัยรับเงินชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ประสบวาตภัยรับเงินชดเชยค่าเสียหาย
วันนี้เวลา 14.00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลตำบลปากปวน และผู้ประสบวาตภัยรับเงินชดเชยค่าเสียหาย ตามรายชื่อและหมู่ดังนี้ นางบุญจิตโสมาศรี หมู่ที่ 5 นายธีรเดช นามวงศ์ หมู่ที่ 5 นายชัยชนะ บัวผุ๋ย หมู่ที่ 2 นายวิเชียรพิบูล หมู่ที่ 4 นายหงส์ สิงลี หมู่ที่ 4 นายหลิ สารวงษ์ หมู่ที่ 4 นางติ๋ม จันนา หมู่ที่ 4 นางเสมือนชาติโสม หมู่ที่ 6 นางบัวพันธุ์ จำศักดิ์ หมู่ที่ 6 นายคธาวุธ ยาเขียว หมู่ที่ 11 นายอำนวยวรรณชัย หมู่ที่ 12

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายงานให้ นายเชาววนท์ บุตรโดยจันโท นักพัฒนาชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการวัคซีน หมู่ที่ 6 ในเวลา 9:30 น ถึง 12:00 น ณ วัดกลางบ้าน บ้านกกเกลือ และ เวลา 13:00 น-15:00 น. ออกบริการหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการ หมู่ที่ 7 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

เดินรณรงค์ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เดินรณรงค์ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย นายแสงอรุณ ครู กศน.ตำบลปากปวน ฝ่ายปกครอง โดย นายสราวุฒิ สะอาด อสม. ตชต.ปากปวน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ และเอกชน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากปวน และ ประชาชนตำบลปากปวน แหล่งขบวนรถแห่ ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวน พี่น้องชาวตำบลปากปวน ไม่นอนหลับทับสิทธิ์ ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สส. ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยเดินรณรงค์ผ่านเส้นทางบ้านปากปวน หมู่ ๑๑ หมู่ ๘ หมู่ ๑ และหมู่ ๑๐