Day: พฤษภาคม 8, 2023

ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านท่าทิศเฮือง

ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านท่าทิศเฮือง
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้นายวุฒิพงศ์ บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดเทศบาล พร้อมกับ นายสมคิด เกษทองมา นักวิชาการการศึกษา เป็นตัวแทน ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมให้ข้อมูล ร่วมกับ กรมธนารักษ์, สำนักงานที่ดินอำเภอวังสะพุง, สำนักงานเขตการศึกษา พื้นที่เลย เขต ๓
ณโรงเรียนบ้านท่าที่เฮือง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน

ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลปากปวน
วันนี้เวลา ๐๙.๓๐น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวนได้มอบหมายให้ นายเชาวนนท์ บุตรโยจันโท นักพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกบริการ หน่วยเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยอยู่ในความครอบคุมงาน โดย นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับวันนี้ช่วงเช้า ออกให้บริการ ณ วัดอุทุมพรพัฒนาราม วัดกลางบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งตาข่าย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น ถึง ๑๑.๐๐ น และวัดศรีสะเกษ หมู่ที่ ๔ บ้านวังเดื่อ และในช่วงบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น ถึง ๑๕.๐๐ น. ให้บริการ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านกุดโง้ง ซึ่งวันแรกชาวบ้าน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

พิธีเฉลิมฉลอง วาระครบร้อยปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีเฉลิมฉลอง วาระครบร้อยปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดเทศบาล ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เฉลิมฉลองวาระครบร้อยปี วันประสูติฯ ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น ทำบุญตักบาตร เวลา ๐๘.๐๐ น.ร่วมถวาย พานพุ่ม ดอกไม้ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฝ่ายปกครอง สมาคม ชมรม มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชน เอกชน และประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง