Day: เมษายน 26, 2023

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากปวน หลักสูตรประถมบมผู้สูงวัย

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าเสาธง เทศบาลตำบลปากปวน ก่อนเข้าเรียน และพานักเรียนจำนวน ๕๐ ราย ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมกับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ก่อนการทำกิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างงาน สูงวัยสุขใจ ในการเรียนครั้งที่ ๒ โดยมี นายแสงอรุณ โชตะวงศ์ หัวหน้ากศน ตำบลปากปวน เป็นครูผู้สอน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ นำเรียนวิธีการทำดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายวัดไว้ใช้ในกิจของสงฆ์ สำหรับกิจกรรมวันนี้