Day: เมษายน 24, 2023

ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดฯ นำเคารพธงชาติและสวดมนต์พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรักสามัคคีเป็นระเบียบวินัย สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลปากปวน

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จากพายุฤดูร้อน บ้านป้าเป้า

๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายอนงค์พอใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ได้รับมอบหมายจาก นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลปากปวน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ทำการสำรวจ ตามรายงาน.วันที่ ๒๒.เมษายน ๒๕๖๖.เวลา ๑๗.๐๐ น.ได้มีพายุฝนลมเเรงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน.หมู่ ๑๒ มี ๒ หลังคา
๑.บ้านเลขที่ ๕๓ ม ๑๒ นางอมร วรรณไชย
๒.บ้านเลขที่ ๙๙ ม. ๑๒ นางฐิต
าพร. ศรีวิรัตน์
๓.บ้านเลขที่ ๑๔๕ ม. ๕ นางบุญจิตร โสมาศรี
เทศบาลตำบลปากปวน ได้รับ เรื่อง และดำเนินการ ยื่นเรื่อง เพื่อทำการ ช่วยเหลือ ในเบื้องต้นต่อไป

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุ บ้านของนางเสมือน ชาติโสม บ้านเลขที่ ๒๕๒ ม.๖ บ้านกกเกลือ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุนายกฯ สมาชิกสภาฯเขต ๒ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน บ้านของนางเสมือน ชาติโสม บ้านเลขที่ ๒๕๒ ม.๖ บ้านกกเกลือ เพื่อทำการช่วยเหลือ ในเบื้องต้น อย่างเร่งด่วน