Day: เมษายน 20, 2023

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายจรูญ บุญสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลปากปวน ประธานที่ประชุม ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมรับฟัง ชี้แจง การประชุมฯ