Day: เมษายน 19, 2023

เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากปวน

เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากปวน
วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ทำการเปิดเรียนวันแรก พร้อมด้วย นายนิยม ดวงศรี ที่ปรึกษานายก โดยมี นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พานักเรียนจำนวน 50 ราย ร่วมทำกิจกรรม สำหรับการเปิดภาคเรียน วันแรก พร้อมกับ นายแสงอรุณ โชตะวงศ์ หัวหน้ากศน ตำบลปากบวล เป็นครูผู้สอน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สำหรับกิจกรรมวันนี้

เคารพธงชาติก่อนเข้าเรียน

เคารพธงชาติก่อนเข้าเรียน
๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากปวน จำนวน ๕๐ ราย เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลปากปวน

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 5