Day: เมษายน 10, 2023

พิธีคืนลูกหลาน พ่อศรีสงคราม สู่ลูกหลานและชุมชน

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 8:00 น นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอำเภอวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วย นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ได้รับมอบหมายจากนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ตัวแทนเข้าร่วมในพิธี ดังกล่าว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลา) จำนวน 200,000 ตัว ณ บุ่งท่าเดื่อ บ้านป่าเป้า หมู่ ๕

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุงประธานในพิธี โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(ปลา) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว โดยมี นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด, หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ, ผู้บริหารท้องถิ่น, ฝ่ายปกครอง, ผู้นำหมู่บ้าน, ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากปวน ร่วมโครงการ ปล่อยพันธุ์ปลา ณ แหล่งน้ำบุ่งท่าเดื่อ บ้านป่าเป้า หมู่ที ๕ ตำบลปากปวน เพื่อเป็นแหล่งอาหารภายในชุมชน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับ ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ ตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง