Day: เมษายน 5, 2023

ปฐมนิเทศ นักเรียน ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากบวน ตาม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากปวน

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น นางสาวณิชกานต์ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม กิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากปวน โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ ราย และมีกิจกรรม สันทนาการ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพ การพึ่งตนเอง และการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมโครงการ ณห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น นางสาว ณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปาก ปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 และ ITA ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลปากปวน ชั้น 2

ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา การติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพ และการให้การสงเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความปกติสุข โดยไม่กลับมากระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากปวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบลในเขตอำเภอวังสะพุง ให้การสนับสนุนวิทยากร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด รุ่นที่ 1 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 ณโรงเรียนบ้านดงน้อย-โคกหนองแก ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังสะพุง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา การติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพ และการให้การสงเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความปกติสุข โดยไม่กลับมากระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก