Day: เมษายน 4, 2023

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน โครงการปลูกป่า บริเวณวัดป่าแสงสำราญ นิวาส หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง

วันนี้เวลา 8:00 น เทศบาลตำบลปากปวน โดย นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เล็งเห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร ที่มีจิตอาสา จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการปลูกป่า บริเวณวัดป่าแสงสำราญ นิวาส หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง ในวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ ชาวตำบลปากปวน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน สร้างจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยม ขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยจิตสำนึก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน สร้างศรัทธาแก่บุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานราชการของไทย ที่ใสสะอาด ทั้งการป้องกันและปราบปรามทุจริต มีธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ได้มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและเห็นความสำคัญของพุทธศาสนามีจิตบริการสาธารณะ เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน Big cleaning Day

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน Big cleaning Day
วันนี้เวลา 8:00 น เทศบาลตำบลปากปวน โดย นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เล็งเห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร ที่มีจิตอาสา จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning Day ทำความสะอาด เก็บเศษ ขยะ ข้างถนน ตั้งแต่ เทศบาลตำบลปากปวน จนถึง โรงเรียนบ้านปากปวน ขึ้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ทำความดีเพื่อแผ่นดิน สร้างจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยม ขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยจิตสำนึก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน สร้างศรัทธาแก่บุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานราชการของไทย ที่ใสสะอาด ทั้งการป้องกันและปราบปรามทุจริต มีธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ได้มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและเห็นความสำคัญของพุทธศาสนามีจิตบริการสาธารณะ เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน ทำความสะอาด ถนน ล้างตลาด

เทศบาลตำบลปากปวน โดย นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เล็งเห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร ที่มีจิตอาสา จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ล้างถนน ทำความสะอาด ตลาดสดขึ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ทำความดีเพื่อแผ่นดิน สร้างจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยม ขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยจิตสำนึก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน สร้างศรัทธาแก่บุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานราชการของไทย ที่ใสสะอาด ทั้งการป้องกันและปราบปรามทุจริต มีธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ได้มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและเห็นความสำคัญของพุทธศาสนามีจิตบริการสาธารณะ เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่