Month: เมษายน 2023

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากปวน ร้อนๆให้ระวัง “โรคพิษสุนัขบ้า”

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากปวน
ร้อนๆให้ระวัง “โรคพิษสุนัขบ้า”

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ํา เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น

ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

#อาการที่พบในสุนัขหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า
➡️ ระยะแรก
สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัย เปลี่ยนไปจากเดิม
➡️ ระยะที่ 2
มีอาการที่ทางประสาท
คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง
➡️ ระยะที่ 3
มีอาการหางตก น้ําลายไหล ขาอ่อน ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

#ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อในคน
▶️ พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
▶️ หลีกเลี่ยงไม่ให้ ถูกสัตว์กัดหรือทําร้าย
▶️ หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อเข้ารับการรักษา
▶️ รับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลหรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน
ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากปวน หลักสูตรประถมบมผู้สูงวัย

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าเสาธง เทศบาลตำบลปากปวน ก่อนเข้าเรียน และพานักเรียนจำนวน ๕๐ ราย ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมกับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ก่อนการทำกิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างงาน สูงวัยสุขใจ ในการเรียนครั้งที่ ๒ โดยมี นายแสงอรุณ โชตะวงศ์ หัวหน้ากศน ตำบลปากปวน เป็นครูผู้สอน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ นำเรียนวิธีการทำดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายวัดไว้ใช้ในกิจของสงฆ์ สำหรับกิจกรรมวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดฯ นำเคารพธงชาติและสวดมนต์พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรักสามัคคีเป็นระเบียบวินัย สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลปากปวน

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จากพายุฤดูร้อน บ้านป้าเป้า

๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายอนงค์พอใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ได้รับมอบหมายจาก นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลปากปวน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ทำการสำรวจ ตามรายงาน.วันที่ ๒๒.เมษายน ๒๕๖๖.เวลา ๑๗.๐๐ น.ได้มีพายุฝนลมเเรงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน.หมู่ ๑๒ มี ๒ หลังคา
๑.บ้านเลขที่ ๕๓ ม ๑๒ นางอมร วรรณไชย
๒.บ้านเลขที่ ๙๙ ม. ๑๒ นางฐิต
าพร. ศรีวิรัตน์
๓.บ้านเลขที่ ๑๔๕ ม. ๕ นางบุญจิตร โสมาศรี
เทศบาลตำบลปากปวน ได้รับ เรื่อง และดำเนินการ ยื่นเรื่อง เพื่อทำการ ช่วยเหลือ ในเบื้องต้นต่อไป

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุ บ้านของนางเสมือน ชาติโสม บ้านเลขที่ ๒๕๒ ม.๖ บ้านกกเกลือ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุนายกฯ สมาชิกสภาฯเขต ๒ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน บ้านของนางเสมือน ชาติโสม บ้านเลขที่ ๒๕๒ ม.๖ บ้านกกเกลือ เพื่อทำการช่วยเหลือ ในเบื้องต้น อย่างเร่งด่วน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายจรูญ บุญสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลปากปวน ประธานที่ประชุม ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมรับฟัง ชี้แจง การประชุมฯ

เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากปวน

เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากปวน
วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ทำการเปิดเรียนวันแรก พร้อมด้วย นายนิยม ดวงศรี ที่ปรึกษานายก โดยมี นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พานักเรียนจำนวน 50 ราย ร่วมทำกิจกรรม สำหรับการเปิดภาคเรียน วันแรก พร้อมกับ นายแสงอรุณ โชตะวงศ์ หัวหน้ากศน ตำบลปากบวล เป็นครูผู้สอน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สำหรับกิจกรรมวันนี้

เคารพธงชาติก่อนเข้าเรียน

เคารพธงชาติก่อนเข้าเรียน
๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากปวน จำนวน ๕๐ ราย เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลปากปวน