Day: มีนาคม 28, 2023

ร่วมประชุมโครงการทางเลี่ยงเมืองเลย ณ โรงแรมเลยพาเลซ ห้องขันพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย

28 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายทวีพงษ์ นามวงษ์หัวหน้าฝ่ายการโยธา,น.ส.นันทนา จำปาสิม จพง.ธุรการ กองช่าง เข้าร่วมประชุมโครงการทางเลี่ยงเมืองเลย ณโรงแรมเลยพาเลซ ห้องชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย

โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย และภาคีเครือข่าย

28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายพรจิตร จินสุนทร ,นายฐาปกรณ์ วรรณไชย,นายวัชระ ราชคม พนักงานกู้ชีพนายพนม ปทุมานนท์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลยและภาคีเครือข่าย ณ ห้องใบทอง โรงแรมใบบุญเพลส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย