Day: มีนาคม 22, 2023

ประชุมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากปวน

วันพุธ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลปากปวน โดยนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานกรรมการที่ประชุมพร้อมด้วยปลัดอำเภอวังสะพุง ผู้แทนประชาคม ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวนชั้น ๒