Day: มีนาคม 15, 2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำผังภูมิทางสังคม” ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวีพงษ์ นามวงษ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ได้รับมอบหมายจาก นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำผังภูมิทางสังคม” ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย