Day: กุมภาพันธ์ 7, 2023

ประชุม โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคี ปากปวนเกมส์ประจำปี๒๕๖๖

ประชุม โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคี ปากปวนเกมส์ประจำปี๒๕๖๖
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยตัวแทน สมาชิกสภาทั้ง ๒ เขต คณะทำงานโครงการฯข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเตรียมงาน แบ่งแยกสายการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคี ปากปวนเกมส์ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น ๒