Day: กุมภาพันธ์ 3, 2023

กำหนดการมอบเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ใน วัน พฤหัสบดี ที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กำหนดการ

เวลา๐๙:๐๐-๑๐:๓๐ม๑,๘,๑๐,๑๑ ณ วัดศรีสัตยาราม
เวลา๐๙:๐๐-๑๐:๓๐ ม๓ ณ วัดป่าแสนสำราญ
เวลา๑๐:๓๐-๑๒:๐๐ ม๔ ณ วัดศรีสะเกษ
เวลา๑๐:๓๐-๑๒:๐๐ ม๒ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน
เวลา๑๐:๓๐-๑๒:๐๐ ม๙ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
เวลา๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ ม๕,๑๒ ณ วัดชัยวนาราม
เวลา ๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ ม๖ ณ วัดโพนงาม
เวลา ๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ม๗ ณ วัดสว่างท่าทิศเฮือง

Fb: ทต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Website:pakpuan.go.th
Email:pakpuan2561@gmail.com
6420908@dla.go.th
Tel.042-810 250-2

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่าน IM japan ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (เพศชาย)ณ ศูนย์สอบลำปาง

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่าน IM japan ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (เพศชาย)ณ ศูนย์สอบลำปาง
ผู้สมัครสามาถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์http://toea.doe.go.th