Month: กุมภาพันธ์ 2023

ร่วมประชุมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัย อัคคีภัยหมู่ ๑๐ ณห้องประชุมเทศบาล ชั้น ๒

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด พร้อมด้วย นางประภัสสร ปุญชัยสุมา หัวหน้าท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง และ นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าฝ่าย งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลปากปวน ร่วมประชุมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัย อัคคีภัยหมู่ ๑๐ ณห้องประชุมเทศบาล ชั้น ๒

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาลตำบลปากปวน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาลตำบลปากปวน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

วันนี้เวลา12.30น.ท่านณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวนพร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเข้าประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬา พร้อมมอบกระเช้า แทนความความห่วงใย ณ บ้านวังเดื่อ และบ้านกุดโง้ง

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬา พร้อมมอบกระเช้า แทนความความห่วงใย ณ บ้านวังเดื่อ และบ้านกุดโง้ง

การแข่งขันกีฬา รู้รักสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ปากปวนเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘~๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

🏃การแข่งขันกีฬา รู้รักสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ปากปวนเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘~๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖🏃‍♀️
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา รู้รักสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ปากปวนเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ และให้โอวาสแก่นักกีฬา พร้อมด้วย คณะบริหาร ฝ่ายสภาฯ ฝ่ายปกครอง ผู้นำหมู่บ้าน นักกีฬาเขต๑ และเขต๒ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเล่น ร่วมเชียร์ร่วมเปิดงานฯ โดยมี นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายมีชา สารวงษ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นีกกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาน พร้อมเปิดงานด้วยชุดการแสดงของข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สนามโรงเรียนบ้านปากปวน

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอวังสะพุง

💢ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอวังสะพุง💢
วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดฯ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอวังสะพุง ณ หอประชุมอำเภอ

 

อำนวยความสะดวกกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลธาตุ

💢อำนวยความสะดวกกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลธาตุ💢
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ได้มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด พร้อมงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย พนักงานและเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลธาตุ

ประชุมซักซ้อมการแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ปากปวนเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖

💢ประชุมซักซ้อมการแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ปากปวนเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖💢
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมคณะบริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
ประชุมซักซ้อมการแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ปากปวนเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น๒