Day: มกราคม 26, 2023

ประชุม โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคี ปากปวนเกมส์ประจำปี๒๕๖๖

๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคี ปากปวนเกมส์ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น ๒