Day: มกราคม 12, 2023

สนับสนุนงานวันเด็ก

สนับสนุนงานวันเด็ก
เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายสมคิด เกษทองมา นักวิชาการศึกษา นำขนมมอบให้ โรงเรียนบ้านปากปวน สำหรับกิจกรรมวันเด็ก

สวัสดีปีใหม่ หัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวงวังสะพุง

สวัสดีปีใหม่ หัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวงวังสะพุง
๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการฯ นายวุฒิพงษ์ บุดดา รักษาการปลัดฯ พนักงานและจ้าหน้าที่ สวัสดีปีใหม่ หัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวง ณ สถานีตำรวจทางหลวง ปากปวน