Day: มกราคม 4, 2023

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและพบปะเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ พร้อมมอบเครื่องดื่มชูกำลังและนมถั่วเหลือง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ จุดบริการประชาชนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากปวนและ จุดบริการประชาชนสะพานบ้านวังเดื่อ – บ้านบุ่งตาข่าย

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖
เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.นายอนงค์ พอใจ และ นายมีชา สารวงษ์รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวนทำการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและพบปะเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ พร้อมมอบเครื่องดื่มชูกำลังและนมถั่วเหลือง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ จุดบริการประชาชนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากปวนและ จุดบริการประชาชนสะพานบ้านวังเดื่อ – บ้านบุ่งตาข่าย

ให้พรเพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงาน เป็นของขวัญปีใหม่แด่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่พร้อมรับไหว้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๐:๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมคณะบริหาร ได้ให้พรเพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงาน เป็นของขวัญปีใหม่แด่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่พร้อมรับไหว้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖ นี้

 

มอบขนมเป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ให้เด็กๆนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากปวน

วันนี้ เวลา ๐๙:๔๐น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ คณะครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมอบขนมเป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ให้เด็กๆนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากปวน

ร่วมทำบุญตักบาตร

💢ร่วมทำบุญตักบาตร💢
วันนี้ ๐๗.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคลในช่วงวันขึ้นปีใหม่ พร้อม สมาชิกสภาฯ พี่น้องชาวปากปวน ณ ร้านตำเลย บ้านป่าเป้า

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและพบปะเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ ทำการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและพบปะเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ พร้อมมอบเครื่องดื่มชูกำลังและส้มเขียวหวาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ จุด บริการประชาชนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากปวน และ จุดบริการประชาชนสะพานบ้านวังเดื่อ – บ้านบุ่งตาข่าย

ร่วมต้อนรับ นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง

💢ร่วมต้อนรับ นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง💢
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวนพร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน ร่วมต้อนรับ นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดีต้อนท่านนายอำเภอวังสะพุงและภรรยา

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและพบปะเจ้าหน้าที่ ประจำจุดบริการ

วันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 1700 น. นายนิยม ดวงศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายวินัย นามวงศ์ ประธานชมรมผู้สูงวัยตำบลปากปวน ทำการพร้อมมอบเครื่องดื่มชูกำลังและส้มเขียวหวาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ณ จุด บริการประชาชนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากปวน และ จุดบริการประชาชนสะพานบ้านวังเดื่อ – บ้านบุ่งตาข่าย

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษารร.บ้านปากปวน

💢ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษารร.บ้านปากปวน 💢

๓๐ ธันวาคม ๖๕ เวลา ๐๗.๐๐น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๐๙.๐๐.น.ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมคณะผู้บริหารครูโรงเรียนบ้านปากปวน เพื่อสมทบทุนการศึกษาจ้างครู สร้างอาคารและปรับปรุงโรงเรียนให้แก่เด็กๆลูกหลานในด้านพัฒนาการศึกษา ต่อไป

 

ร่วมรับฟังข้อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และอื่น

💢ร่วมรับฟังข้อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และอื่น💢
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมรับฟังข้อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และอื่น จากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น ๒