Month: มกราคม 2023

ประชุมชี้แจงข้อราชการราชการ และติดตามผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลปากปวน เข้าประชุมชี้แจงข้อราชการราชการ และติดตามผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
👉นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีฯ และ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลปากปวน เข้าประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราช เพื่อรับฟังนโยบายในการพัฒนา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อำเภอวังสะพุง

“กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ”

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด นำเคารพธงชาติและสวดมนต์พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรักสามัคคีเป็นระเบียบวินัย สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลปากปวน

ซ่อมแซมถนนการเกษตรชำรุด ถนนการเกษตร บุ่งตาข่าย-บ้านบง

💢ซ่อมแซมถนนการเกษตรชำรุด ถนนการเกษตร บุ่งตาข่าย-บ้านบง 💢
๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายงาน นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัด ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมรถไถ รถขนดินซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร เส้นบุ่งตาข่าย-บ้านบง เพื่อการสัญจรและขนผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านปากปวน หมู่ที่ 10

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านปากปวน หมู่ที่ 10

ประชุม โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคี ปากปวนเกมส์ประจำปี๒๕๖๖

๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคี ปากปวนเกมส์ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น ๒

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด นำเคารพธงชาติและสวดมนต์พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรักสามัคคีเป็นระเบียบวินัย สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลปากปวน

ถนนการเกษตร งานซ่อมแซมทางชำรุด ถนนการเกษตร หนองปาตาว หมู่ ๒

ถนนการเกษตร งานซ่อมแซมทางชำรุด ถนนการเกษตร หนองปาตาว หมู่ ๒
๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายงาน นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการปลัด ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมรถไถ รถขนดินซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ที่ชำรุด เส้นหนองปาตาว หมู่ ๒ เพื่อการสัญจรและขนผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน

การประกวดเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นไทย ระดับอำเภอ

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. อำเภอวังสะพุงได้จัดการประกวดเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นไทย ระดับอำเภอขึ้นโดยมีท่านนายอำเภอวังสะพุงเป็นประธานคัดเลือกตัวแทนนักร้องทุกตำบลเป็นตัวแทนเข้าประกวดในงานกาชาดดอกฝ้ายบานฯ ระดับจังหวัด นางสาวณิชกานต์ ดวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลปากปวนจึงมอบหมายนายทนงสิน อินทะเลขานุการนายกฯ เป็นตัวแทนนำนักร้องเข้าประกวดพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมเชียร์ ณ เวที เมโลดีวังสะพุง