Month: ธันวาคม 2022

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายจรูญ บุญสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลปากปวน ประธานที่ประชุม ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลปากปวนพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรักสามัคคีเป็นระเบียบวินัย สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลปากปวน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๐๐ น. นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประชุมเตรียมการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประชุมเตรียมการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง ๗ วันอันตราย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน

ประชุมชี้แจงข้อราชการ แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและรับมอบนโยบาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

💢ประชุมชี้แจงข้อราชการ แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและรับมอบนโยบาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕💢
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและได้รับมอบนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในการแก้ปัญหาความยากจน การช่วยเหลือประชาชนเรื่องปัญหายาเสพติดและที่สำคัญถังขยะเปียกลดโลกร้อน พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลปากปวนและพี่น้องจังหวัดเลยทวงคืนจังหวัดสะอาดกลับมาอีกครั้ง ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย

ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐(เพิ่มเตม)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐(เพิ่มเตม)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้อถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐(เพิ่มเตม)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น๒

เชิญชวนร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ภายในเดือนธันวาคม 2565

เชิญชวนร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ภายในเดือนธันวาคม 2565

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ บ้านน้อยนา ม.๑ ตำบลศรีสงคราม

เวลา ๐๘.๐๐น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง