Day: พฤศจิกายน 21, 2022

ลงพื้นที่สำรวจแนวเขต

ลงพื้นที่สำรวจแนวเขต
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับนายสราวุฒ สะอาด กำนันตำบลปากปวน และ เจ้าหน้าที่รางวัดที่ดิน อ.วังสะพุง ทำการชี้แนวเขต สำรวจรางวัดที่ดิน บริเวณวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานกีฬาสีปากปวนเกมส์ โรงเรียนบ้านปากปวน

งานกีฬาสีปากปวนเกมส์ โรงเรียนบ้านปากปวน
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานพิธี พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานกีฬาสีปากปวนเกมส์ โรงเรียนบ้านปากปวน และยังสนับสนุนงบฯให้ทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรม ชมขบวนที่สวยงามของลูกหลานและร่วมให้กำลังใจในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

ออกตรวจเรื่องร้องเรียน และใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โรงรีดยางเครป ยางทอง ประกอบกิจการรับแปรรูปยางพารา รับซื้อยางพารา ล้าง อบ รม สะสมยางดิบ ถือเป็นกิจการควบคุม ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเป้า

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นางสาววรฉัตร พิมสร หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากปวน ลงพื้นที่ร่วมกับนายสิริพรชัย ไกรศรีสุนทร ผู้อำนวยการ รพ.สต.ปากปวน ออกตรวจเรื่องร้องเรียน และใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โรงรีดยางเครป ยางทอง ประกอบกิจการรับแปรรูปยางพารา รับซื้อยางพารา ล้าง อบ รม สะสมยางดิบ ถือเป็นกิจการควบคุม ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเป้า