Day: พฤศจิกายน 15, 2022

ติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย คณะที่๒ นำโดยนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย

ติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะทำงานติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย คณะที่๒ นำโดยนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมคณะทำงาน ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง และผู้ติดตามที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการฯ ตรวจพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชน ณ อปท. ในเขตตำบลปากปวน โดยการสุ่มตรวจ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้งแนะนำให้ อปท.ในเขตพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายและมีการลงพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อให้ความรู้และรณรงค์จัดให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้ครบตามเป้าหมายตามที่กำหนด