Day: พฤศจิกายน 11, 2022

ทำการซ่อมแซมถนน สาธารณะประโยชน์ทางการเกษตร ที่ชำรุดจากอุทกภัยที่ผ่านมา บริเวณเส้นทางนาฟากเลย ม.๔ บ.วังเดื่อ

วันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๕เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานกองช่างพนักงานขับรถบรรทุกดิน และพนักงานขับรถแทร็กเตอร์ ทำการซ่อมแซมถนน สาธารณะประโยชน์ทางการเกษตร ที่ชำรุดจากอุทกภัยที่ผ่านมา บริเวณเส้นทางนาฟากเลย ม.๔ บ.วังเดื่อ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบกลับมาใช้งานในการสัญจรไปมาและขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร ได้ปกติตามเดิม

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากปวน ส่วนงานรับผิดชอบดูแลจัดการน้ำแร่ ได้ล้างทำความสะอาดจุดให้บริการน้ำแร่โดยรอบ

ล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบจุดให้บริการน้ำแร่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันนี้เวลา ๐๙.๐๐ น.พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากปวน ส่วนงานรับผิดชอบดูแลจัดการน้ำแร่ ได้ล้างทำความสะอาดจุดให้บริการน้ำแร่โดยรอบ เพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะในการบริโภคน้ำอย่างมั่นใจ ขณะนี้สามารถให้บริการได้ปกติ

ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถ้งขยะเปียก ลดโลกร้อนฯ ในระดับครัวเรือนและชุมชน วันนี้

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขยะเปียก
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย๐๐๒๓.๓/ว ๖๓๔๓ ลว ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถ้งขยะเปียก ลดโลกร้อนฯ จึงมอบหมายข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถ้งขยะเปียก ลดโลกร้อนฯ ในระดับครัวเรือนและชุมชน วันนี้

ร่วมประชุม “ เรื่อง การแก้ปัญหา ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต ”เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานปัจจุบันโดยเฉพาะการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการนำส่งผู้ป่วยทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด เป็นไปอย่างงมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวนมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุม “ เรื่อง การแก้ปัญหา ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต ”เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานปัจจุบันโดยเฉพาะการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการนำส่งผู้ป่วยทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด เป็นไปอย่างงมีประสิทธิภาพ โดยมี นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุงเป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง