Day: พฤศจิกายน 3, 2022

ร่วมหารือการซ่อมแซมถนนสายเศรษฐกิจให้ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ร่วมหารือการซ่อมแซมถนนสายเศรษฐกิจให้ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยว
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะบริหาร ฝ่ายสภาฯ และกองช่างทต.ฯ ร่วมหารือการซ่อมแซมถนนสายเศรษฐกิจให้ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวนี้

จัดอบรมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รวมคะแนน พร้อมด้วย วิทยากรโดยเจ้าพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากปวน จัดอบรมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รวมคะแนน พร้อมด้วย วิทยากรโดยเจ้าพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขต ๑) ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากปวน
#เทศบาลตำบลปากปวน โทร ๐๔๒-๘๑๐ ๒๕๐

ลงพื้นที่พร้อมเครื่องพ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย หมู่๑๒ กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ สร้างสุขลักษณะครัวเรือน วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ่นหมอกควันกลุ่มเสียงไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลปากปวน โดยนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พร้อมเครื่องพ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย หมู่๑๒ กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ สร้างสุขลักษณะครัวเรือน วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น.