Month: ตุลาคม 2022

ประชุม ติดตามและเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

💢ประชุม ติดตามและเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 💢

วันที่ ๓๑ ตุลาคม. ๒๕๖๕ นายทวีพงษ์ นามวงษ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา พร้อมด้วย งานพัสดุ กองคลัง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย

สำรวจคนพิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖

💢สำรวจคนพิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖💢
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน. อินทะ เลขานุการนายกฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจคนพิการ ปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมประจำเดือน

💢๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕💢

🔺ประชุมประจำเดือน🔺

นางสาวณิชกานต์ ืดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องที่ ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายกฐิน ร่วมกับพี่น้องประชาชน ณ วัดป่าเจริญธรรม บ้านป่าเป้า

บุญกฐินวัดป่าเจริญธรรม บ้านป่าเป้า ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นางสาวณิชกาน ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายกฐิน ร่วมกับพี่น้องประชาชน ณ วัดป่าเจริญธรรม บ้านป่าเป้า

ประชุมแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย คณะบริหาร ฝ่ายสภา หัวหน้าหน่วยงานราขการ ผู้นำหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น ๒

การฝึกความรู้ความเข้าใจ เบื้องต้น การใช้มือเปล่า,ท่าให้สัญญาณจราจร,การใช้ไม้กระบองในการระงับเหตุ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบวินัย,ข้อกฎหมายต่างๆ

การฝึกความรู้ความเข้าใจ เบื้องต้น การใช้มือเปล่า,ท่าให้สัญญาณจราจร,การใช้ไม้กระบองในการระงับเหตุ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบวินัย,ข้อกฎหมายต่างๆ
วันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๔๐ น.นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการพบปะ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ใหม่และเก่า ม.๒ บ.บุ่งตาข่าย ทั้งหมด ๑๗ คน พร้อมทั้งทำการฝึกเบื้องต้น ท่าบุคคลมือเปล่า,ท่าให้สัญญาณจราจร,การใช้ไม้กระบองในการระงับเหตุ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบวินัย,ข้อกฎหมายต่างๆ,พร้อมทั้งสิทธิที่ได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบภายในชุมชน พร้อมรับคำสั่งผู้บังคับบัญชาเมื่อมอบหมายงานและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามตำแหน่งหน้าที่ ที่มอบหมาย ณ โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย บ.บุ่งตาข่าย ม.๒ อ.วังสะพุง จ.เลย

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลปากปวน เข้ารับการตรวจตามแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปถ.(Local Performance Assessment:LPAประจำปี ๒๕๖๕ ใน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
📌ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ
เต็ม ๗๐ ได้ ๕๕ ร้อยละ ๗๘.๕๗
📌ด้านที่. ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
เต็ม ๙๐ ได้ ๗๘ ร้อยละ ๘๖.๖๗
📌ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง
เต็ม ๑๕๐ ได้ ๑๒๓ ร้อยละ ๘๒.๐๐
📌ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ
เต็ม ๒๘๐ ได้ ๒๓๔ ร้อยละ๘๓.๕๗
📌ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล
เต็ม ๕๐ได้ ๓๕ ร้อยละ ๗๐.๐๐

⛳️⛳️รวม. ๕. ด้าน⛳️⛳️
เต็ม ๖๔๐ได้ ๕๒๕ ร้อยละ ๘๒.๐๓

พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เวลา ๐๗.๐๐น. นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง ประธานในพิธี พร้อมภริยา ร่วมตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปากปวน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

กิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดหลังสถานการณ์น้ำลด

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลวังสะพุง จัดกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดหลังสถานการณ์น้ำลด โดยได้ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลปากปวน ร่วมทำความสะอาด
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันแหละสาธารณภัยเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศาลเจ้าปู่ย่า เพื่อฟื้นฟูถนนเส้นหลักให้กลับสู่สภาพปกติ
พร้อมทำความสะอาดล้างเจดีย์เจ้าอาวาสวัดศรีสันตยาราม ปากปวน ช่วงบ่ายค่ะ