Day: กันยายน 9, 2022

ลงพื้นที่ร่วมรับฟังปัญหาและรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา เรื่องตลิ่งพัง ในพื้นที่บ้านป่าเป้า และเขื่อนแม่น้ำปวน

8 กันยายน 2565
นางสาวณิชกานต์. ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ลงพื้นที่ร่วมกับ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ร่วมรับฟังปัญหาและรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา เรื่องตลิ่งพัง ในพื้นที่บ้านป่าเป้า และเขื่อนแม่น้ำปวน

การมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565

การมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565
วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 นางสาวณิชกานต์. ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมมอบเงินเบี้ยยังชีพ ร่วมกับ สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลปากปวน 12 หมู่บ้าน พร้อมยังมอบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันนี้คะ

ร่วมกิจกรรมเทศบาลสีขาวปลอดสารเสพติด

โครงการเทศบาลสีขาว
8 กันยายน 2565
เทศบาลตำบลปากปวนโดย นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ วังสะพุง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเทศบาลสีขาวปลอดสารเสพติด ในเวลา 08:30 -12:00 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯชั้น2

โครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ รองรับสังคมสูงอายุ รู้สิทธิ์ของตน ประจำปี ๒๕๖๕

8 กันยายน 2565
โครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ รองรับสังคมสูงอายุ รู้สิทธิ์ของตน ประจำปี ๒๕๖๕
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานเปิดงาน พร้อมคณะบริหาร และนายวินัย นามวงษ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากปวน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ผู้สูงวัย ม.2,4และ9 เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดอุทุมพร บ้านบุ่งตาข่าย