Day: กันยายน 1, 2022

ร่วมงานฌาปณกิจศพ คุณตาแหล้ สารวงษ์ ณ วัดศรีสันตยาราม

1 กันยายน 2565
13:00น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะบริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานฌาปณกิจศพ คุณตาแหล้ สารวงษ์ ณ วัดศรีสันตยาราม

ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมถนนชำรุด พื้นที่ บริเวณถนนบ้านปากปวน ม.1 ถนนบ้านป่าเป้า ม.5. ,ม.12 และบ้านกกเกลือ ม.6 ลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านในการสัญจรบริเวร เส้นทางสัญจรเข้าหมู่บ้านในเบื้องต้น

1 กันยายน 2565
เวลา 09:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมถนนชำรุด พื้นที่ บริเวณถนนบ้านปากปวน ม.1 ถนนบ้านป่าเป้า ม.5. ,ม.12 และบ้านกกเกลือ ม.6 ลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านในการสัญจรบริเวร เส้นทางสัญจรเข้าหมู่บ้านในเบื้องต้น

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการวัคซีน หมู่ 6 กกเกลือ ณ วัดโพนงามกลางบ้าน

1 สิงหาคม 65
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
วันนี้ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี มอบหมายงานให้ นายเชาววนท์ บุตรโดยจันโท นักพัฒนาชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการวัคซีน หมู่ 6 กกเกลือ ณ วัดโพนงามกลางบ้าน ตังแต่เวลา 09:30-12:00น. และ เวลา 13:30 -15:00 น.ให้บริการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านท่าทิศเฮือง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากปวน โดยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ได้รับนโยบายจาก นางสาวณิชกานต์. ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ให้ดูแลเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ภายในและภายนอกศูนย์ฯ

31สิงหาคม 2565🔹️
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากปวน โดยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ได้รับนโยบายจาก นางสาวณิชกานต์. ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ให้ดูแลเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ภายในและภายนอกศูนย์ฯ จึงมอบหมายคณะครูได้จัดกิจกรรม5ส.เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัยของนักเรียนจึงได้จัดทำความสะอาดขึ้น วันนี้

นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายทนงสิน อินทะ เลขานุการฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือก การเขียนแผนที่ธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสีม่วง วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

31 สิงหาคม 2565
วันนี้ เวลา 13:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายทนงสิน อินทะ เลขานุการฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือก การเขียนแผนที่ธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสีม่วง วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง