Month: สิงหาคม 2022

ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนน ม.1 ช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านในการสัญจรบริเวรแยกไฟแดงบ้านปากปวน เส้นทางเข้าหมู่บ้านในเบื้องต้น

31 สิงหาคม 2565
เวลา 09:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนน ม.1 ช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านในการสัญจรบริเวรแยกไฟแดงบ้านปากปวน เส้นทางเข้าหมู่บ้านในเบื้องต้น

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาลและปลัด อบต.

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาลและปลัด อบต.
วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565. เวลา 09:00 น. นางสาวณิชกานต์. ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้นายอนงค์ พอใจ รองนายกฯและนายวุฒิพงษ์. บุดดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

30 สิงหาคม 65
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
วันนี้เวลา 9:00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี มอบหมายงานให้ นายเชาววนท์ บุตรโดยจันโท นักพัฒนาชุมชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ให้บริการเก็บตกบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากปวน

โครงการอบรมสูงวัยใส่ใจสุขภาพ รองรับสังคมสูงอายุ รู้สิทธิ์ของตน ประจำปี 2565

โครงการอบรมสูงวัยใส่ใจสุขภาพ รองรับสังคมสูงอายุ รู้สิทธิ์ของตน ประจำปี 2565

วัน จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานเปิดงาน โครงการอบรมสูงวัยใส่ใจสุขภาพ รองรับสังคมสูงอายุ รู้สิทธิ์ของตน ประจำปี 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากปวน โดยนายวินัย นามวงษ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้กล่าวเปิดพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ ประชาชน หมู่ที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมณ วัดสว่างท่าทิศเฮือง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

29 สิงหาคม 65
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
วันนี้เวลา 9:00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี มอบหมายงานให้ นายเชาววนท์ บุตรโดยจันโท นักพัฒนาชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการวัคซีน หมู่ 5 และ หมู่ 12 ณ วัดชัยวนาราม บ้านป่าเป้า

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

“กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ”
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญฯ ร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรักสามัคคีเป็นระเบียบวินัย สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลปากปวน

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2565

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณา ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 วาระที่ 1 วาระรับหลักการ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

12 สิงหาคม 2565
เวลา 17:30 น นางสาวณิชกานต์ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
👉เวลา 17:30 น พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

💢12 สิงหาคม 2565💢
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
👉เวลา 6:30 น พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณหอประชุมอำเภอวังสะพุง