สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตำบลปากปวน

ตำบลปากปวน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอวังสะพุง  ห่างจากอำเภอวังสะพุง 6  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ    จดตำบลนาโป่ง,นาดินดำ อำเภอเมือง
 • ทิศใต้        จดตำบลวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง
 • ทิศตะวันออก   จดตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
 • ทิศตะวันตก     จดตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง

 

เนื้อที่
          ตำบลปากปวน  มีพื้นโดยประมาณ  44  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  22,635  ไร่

 

ภูมิประเทศ  
         สภาพพื้นที่ตำบลปากปวน  เป็นที่ราบมีเนินเขาเตี้ยๆสลับกันไป ส่วนที่เป็นพื้นที่ราบจะเป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม  มีน้ำไหลผ่าน จำนวน 2 สาย  คือแม่น้ำเลยและแม่น้ำปวน  ระดับความสูงโดยทั่วไปของพื้นที่จะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-300 เมตร โดยเฉลี่ยตำบลปากปวน สูงจากระดับน้ำทะเล 250 เมตร

 

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน  มีอาณาเขตคลอบคลุ่มพื้นที่ทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ได้แก่
 • หมู่ที่ 1 บ้านปากปวน หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านวังเดื่อ
 • หมู่ที่ 5 บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 6 บ้านกกเกลือ หมู่ที่ 7 บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ที่ 8 บ้านปากปวน
 • หมู่ที่ 9 บ้านกุดโงง้ หมู่ที่ 10 บ้านปากปวน หมู่ที่ 11 บ้านปากปวน หมู่ที่ 12 บ้านป่าเป้า

 

จำนวนประชากร
เทศบาลตำปากปวน  มีประชากรทั้งสิ้น    7,915         คน  แยกเป็นชาย    3,892     คน             หญิง 4,023      คน  จำนวนครัวเรือน      2,483    หลังคาเรือน
หมายเหตุ : ข้อมูล สำนักบริหารงานทะเบียน อำเภอวังสะพุง  ณ เดือน กรกฎาคม  2556
  • คณะผู้บริหาร จำนวน       5  คน
  • คณะสมาชิกสภา จำนวน     12  คน
  • ข้าราชการ      จำนวน     25 คน
  • ลูกจ้างประจำ  จำนวน      3  คน
  • พนักงานราชการ จำนวน    39 คน
หมายเหตุ : ข้อมูล   ณ  เดือน  พฤษภาคม  2557