วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปากปวน  มีดังนี้
“เมืองสวยงาม  เศรษฐกิจดี  ชีวิตปลอดภัย ส่งเสริมรากหญ้า พัฒนายั่งยืน”

พันธกิจ

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาการจราจรทางบก
2. จัดให้มีการอบรมบุคลากร  พนักงานเทศบาล  ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. บำรุงและส่งเสริมการศึกษา
4. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5. บำรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์  บ้านเรือน  สถานที่ราชการ
6. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย
จุกมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
2. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
3. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย
5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
6. สภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ

จุดมุ่งหมาย

  1. การคมนาคมและสาธารณูปโภค ต่าง ๆ  ได้มาตรฐานเพียงพอ  สะดวกรวดเร็ว
  2. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงาน
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง  ตลอดจนการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจน  สร้างความตระหนักและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน  และคุณค่าวัฒนธรรม
  5. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศ  ทุกวัย
  6. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  7. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  8. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนและทุกหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น
  9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง