ประวัติ

ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตำบลปากปวน

เดิมชาวบ้านปากปวน มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหัวภูเสียว  เมืองด่านซ้าย  อพยพโดยกย้ายลงมาที่ริมน้ำฮวย  บริเวณตำบลเขาหลวงปัจจุบัน  เรียกว่าบ้านนาหนองบง  ทำการอพยพโยกย้ายกันแบบช้าๆ  ทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย หลังจากนั้นพอมาถึงแม่น้ำเลย บริเวณลำน้ำปวน  ไหลมาตกแม่น้ำเลยพอดี จึงตั้งบ้านเรือนขึ้น  ให้ชื่อว่าบ้านโนนศรีนวน  ต่อมาชื่อดังกล่าวก็หายไป  เนื่องจากบ้านปากปวนนั้นได้ติดปากมาช้านานแล้ว

เมื่อปี พ.ศ. 2430 บ้านปากปวน ขึ้นกับตำบลหัวขัว  ต่อมาได้ยุบตำบลหัวขัว ให้บ้านปากปวน มาขึ้นกับตำบลวังสะพุง  เป็นบ้านปากปวน หมู่บ้าน  13  เมื่อปี พ.ศ.2513  ทางราชการได้แบ่งแยกให้บ้านปาก ปวน  ยกฐานะเป็นตำบล นามว่า ตำบลปากปวน ซึ่งมีเขตการปกครองเป็น  8  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  1 บ้านปาก ปวน  หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย  หมู่ที่  3  บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่  4  บ้านวังเดื่อ หมู่ที่  5 บ้านป่าเป้า  หมู่ที่  6  บ้านกกเกลือ  หมู่ที่  7 บ้านท่าทิศเฮือง   หมู่ที่ 8 บ้านปากปวน

เมื่อ พ.ศ.2527  บ้านกุดโง้ง  มาขึ้นกับตำบลปากปวน  เป็นบ้านกุดโงง้  หมู่ที่  9

เมื่อ พ.ศ.2545  บ้านปากปวน หมู่ที่  1  ได้แยกกออกมาเป็นบ้านปากปวน หมู่ที่  10

เมื่อ พ.ศ.2545  บ้านปากปวน หมู่ที่  1 ได้แยกออกมาเป็นบ้านปากปวน หมู่ที่ 11

เมื่อ พ.ศ.2548  บ้านป่าเป้า  หมู่ที่  5 ได้แยกออกมาเป็นบ้านป่าเป้า หมู่ที่  12

ปัจจุบัน ตำบลปากปวน มีนายณรงค์ศักดิ์    สาลีศรี  ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลปากปวน