ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตําบลปากปวน

ที่อยู่หน่วยงาน เลขที่133 หมู่ที่ 1 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252
Email : pakpuan2561@gmail.com

http://www.pakpuan.go.th